Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Závěrečné jednání ke komplexním pozemkovým úpravám v k.ú. Nevšová dne 6.12.2017 – kulturní dům

 

Zahájení pozemkových úprav: 7.8.2012 na žádost obce ze dne 9.11.2011 (z důvodu vybudování protierozních a protipovodňových opatření v povodí potoka Nevšovka).

 

Cíl: návrh protierozních a protipovodňových opatření, zpřístupnění pozemků pro zemědělskou činnost po obecních cestách, zlepšení podmínek pro racionální hospodaření na zemědělském půdním fondu, zvýšení ekologické stability krajiny a zpracování nové digitální katastrální mapy.

 

Výměra řešeného území: stanoven obvod 342 ha, šetření hranic proběhlo 11.–15.11.2013.

 

Úvodní jednání s vlastníky: 12.2.2014 – podány informace vlastníkům o problematice pozemkových úprav a o průběhu řízení. Byl zvolen sbor zástupců vlastníků a odsouhlasilo se místo, od kterého se měřily vzdálenosti.

Sbor zástupců: Josef Ščuglík (za město Slavičín), ing. Pavel Hrbáček, Milan Anders, Josef Münster, Jaroslav Novák, Lukáš Medvěd a zástupce pozemkového úřadu.

 

Vystavení nároků: od 3.12.2014 po dobu 15 dnů

Projednávání soupisu nároků s vlastníky: 13.–14.1.2015

 

Zpracování plánu společných zařízení (PSZ) ve variantách:

1)   s poldry (původně 4),

2)   bez poldrů (z důvodu nedostatku státní a obecní půdy a neochotě vlastníků prodat pozemky byly poldry nahrazeny revitalizacemi toků)

3)   vzhledem k tomu, že nesouhlasilo město Slavičín ani sbor zástupců, byl PSZ přepracován do podoby se třemi poldry a po osvětě byly zahájeny výkupy od vlastníků.

 

Výkupy pozemků pro SZ:

město Slavičín                             6,14 ha               466 tis. Kč

Státní pozemkový úřad (SPÚ)      12,46 ha            1 021 tis. Kč

 

Poté byly obeslány dotčené orgány státní správy a s jejich vyjádřeními posoudila PSZ dne 3.6.2015 Regionální dokumentační komise v Brně. Tato komise požadovala vzhledem k nevhodným zeminám v místě poldrů zpracovat inženýrsko geologický posudek na poldry 1, 3 a 4. Výsledek průzkumu: umístění poldru č. 3 bylo označeno za geologicky nevhodné vzhledem k tomu, že se dotýká paty evidovaného sesuvu. Dál se tedy uvažovalo v PSZ jen s poldry č. 1 a 4.

 

V závěru geologického posudku byla zmíněna nevhodnost použití zeminy na výstavbu sypaných hrází z místa poldrů, to znamenalo zadat další VZ na vyhledání zemníku. Na základě geologických map byly vytipovány 2 lokality v katastru Nevšové, sondy byly provedeny 19.2.2016. Jako nejvhodnější byla označena lokalita severně od zástavby, o velikosti 80 x 130 m, která je v rámci návrhu nového uspořádání pozemků směněna s vlastníky do majetku města Slavičína (p.č. 4462).

 

Schválení PSZ v zastupitelstvu města Slavičín: 22.6.2016, současně byly schváleny priority pro výstavbu v pořadí:

1)   suché nádrže č. 1 (RN 001) a č. 4

2)   cesty: C10, C6, C3, C13, C14, C2 a C4

 

Zpracování návrhu nového uspořádání, projednávání návrhu s vlastníky: od února 2017

V průběhu projednávání uplatnilo několik vlastníků nesouhlas s novým uspořádáním pozemků z důvodu trasování polních cest C3, C4, C6 a C13, proto bylo rozhodnuto o dílčím přepracování PSZ. Do této aktualizace PSZ byly zahrnuty všechny změny, které vznikly v důsledku projednání návrhu s vlastníky.

 

Aktualizovaný PSZ byl schválen zastupitelstvem města Slavičína dne: 6.9.2017.

Vystavení návrhu po dobu 30 dnů: 17.10.2017 – 16.11.2017

V těchto 30 dnech byly vzneseny 4 námitky vlastníků, 3 byly vyřízeny kladně, v jednom případě vlastník nesouhlasí.

 

Statistické údaje:

Počet listů vlastnictví (LV) vstupujících:   174       počet parcel ve fázi nároků:         1995

Počet listů vlastnictví (LV) vystupujících: 167       počet parcel ve fázi návrhu:         1028

Průměrná velikost parcely ve fázi nároků: 1 733 m2

Průměrná velikost parcely ve fázi návrhu: 3 321 m2

 

Mezi účastníky řízení byla 1 osoba bez údajů v KN, a dále vlastníci neznámého pobytu nebo jimž se nedařilo doručovat, proto těmto osobám ustanovil pozemkový úřad opatrovníky formou usnesení (město Slavičín nebo rodinný příslušník).

 

Závěr:

1.   Vzhledem k tomu, že návrh pozemkových úprav v k.ú. Nevšová není v rozporu se zákonem, ani jinými právními předpisy a s předloženým návrhem souhlasili vlastníci 98,08% výměry půdy řešené v obvodu pozemkových úprav, což je dle § 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb. více, než zákonem stanovených 60%, přistoupí pozemkový úřad k vydání rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav. Toto rozhodnutí obdrží vlastníci v průběhu ledna 2018.

 

2.   Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav bude možné v katastru nemovitostí provádět převody majetku jen se souhlasem PÚ a v listinách musí být vždy uvedena původní i nová čísla pozemků.

 

3.   V průběhu následujících 6 měsíců bude zpracována nová digitální katastrální mapa a PÚ vydá druhé rozhodnutí, které se bude nazývat rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Toto rozhodnutí je pro vlastníky nabývací listinou.

 

4.   Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí (15. den po vyvěšení na úřední desce) bude proveden zápis do KN, na základě kterého zaniknou původní parcely, které budou nahrazeny novými čísly.

 

5.   K 1.10.2018 skončí platnost nájemních smluv-vlastníci musí uzavřít nové smlouvy.

 

6.   Vytýčení pozemků po pozemkových úpravách: žádosti o vytýčení zašle PÚ s druhým rozhodnutím (rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv). Vlastníci si mohou nechat 1 x zdarma vytyčit nové pozemky (nejlépe jen ty, na kterých sami hospodaří). Pokud vlastník nárok na vytyčení nevyužije nyní, nárok na vytyčení mu zůstává.

 

7.   Povinnost pro vlastníky: na finančním úřadě podat nové daňové přiznání na pozemky (během ledna 2019).

 

 

 Stáhnout jako PDF