Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace OV č.10

 

Informace č. 10 Osadního výboru Nevšová

z jednání dne 2.9.2011

 

Přítomni:        Mgr. Naděžda Zemánková, Jarmila Kovářová, Jaroslav Remeš, Bronislav Műnster, Josef Műnster, Ing. Vladimír Vašička,

Omluveni:      Jana Drgová, Ing. Pavel Hrbáček, PhDr. František Anders

Za RMZ:        Ing.Jaroslav Končický - starosta

                       

V úvodu schůze  Mgr. Zemánková  vyslovila poděkování všem zasahujícím hasičům ze Slavičína a Nevšové  za jejich nezištnou pomoc obyvatelům obce při nedávné povodni.

 

1.      Osadní výbor vzal na vědomí:

a)      Informaci o škodách vzniklých při povodni a čerpání finančních prostředků na jejich likvidaci. Stav vodoteče Nevšůvka.

b)      Ukončení stavby mostu. Terénní úpravy, včetně prostranství u zvonice, nejsou adekvátní zatravnění ploch - OV navrhl jejich reklamaci.

c)      Informaci Tefoniky na ponechání 90% sloupů. Odstraněny budou jen ty, které jsou v havarijním stavu.

d)      Zřízení přijímače a internetové přípojky v kanceláři s napojením knihovny a MŠ.

e)      Prověření ponechání polní cesty v úvozu mezi rozestavěným domem manželů Zahradníkových a domem č.26 (Petrášovo), neboť při deštích dochází k zanesení vpusti před místní komunikací. OV souhlasil s jednáním o zániku cesty v případě, že nebude pro občany v MČ potřebná.

f)      Prověření možnosti zadání vyčištění hrází a odstranění vzrostlých stromů v MČ 

         firmě Pila Vágner, která by provedla i likvidaci štěpkovačem.

g)      Informaci o stavu mostu u pohostinství - dle revizní zprávy je v uspokojivém stavu.

h)      Informaci o stanovisku majitelů domů (Bohunovi a Mariášovi), kde bude umístněno 

         dopravní značení zákaz zastavení. Požadavek bude předán na Policii ČR.

i)       Informaci o záměru pana Jaroslava Műnstera zhotovit dva zvony do místní kaple.

j)       Nutnost opravy dřezů v kuchyni KD – OV s opravou souhlasil.

          

2.      Osadní výbor požádal RMZ o:

      a)      Zpevnění ujetého břehu v zatáčce nad místní kaplí.

b)      Odstranění stávajícího plotu a výstavbu nového na pozemku paní Kolešové.

c)            Odstranění původního nevyhovujícího roštu a dodání vč. zabudování vyhovujícího na komunikaci „Cigánka“.

d)      Zajištění prověření stavu vodoteče Nevšůvka po povodni a zajištění průtočnosti. (Žádal o urgenci opravy břehů, vyplavených kamenů ze zídek potoka apod.)

e)      Zjištění majitele a správce bočních přítoků vodoteče Nevšůvka.

f)      Opravu výtluků na cestách v obci.

 

3.   Osadní výbor podpořil  návrh pana Jaroslava Műnstera na pořízení jednoho  zvonu do místní kaple, a to o váze cca 50 kg, nikoliv pořízení dvou nových zvonů z důvodů hlučnosti, neúměrného zatížení a možné destabilizace věže.

 

4.   Osadní výbor souhlasil se zadáním zakázky firmě TVD na výrobu nových vývěsek a plakátovací plochy.

 

 

Termín příští schůze:  3.10.2011.

Mgr. Naděžda Zemánková               předsedkyně OV Nevšová

Zapsala: Jarmila Kovářová