Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace OV č.2

Informace č. 2 Osadního výboru Nevšová

z jednání dne 7.2.2011
 
 
Přítomni:         Mgr. Naděžda Zemánková, Jana Drgová, Jarmila Kovářová, PhDr. František            Anders Ing.Pavel Hrbáček, Bronislav Műnster,Josef Műnster, Jaroslav Remeš, Ing. Ladislav Vašička,
                         
OV požádal Radu MZ Slavičín o:
 
a)     zaslání výkazu zisku a ztrát za místní části Nevšová ke dni 31.12. 2010;
b)      přidělení částky 5 000,- Kč na konání „Vánočního koncertu 2011“;
c)      sdělení způsobu a zdrojů financování na provedení úprav a zpevnění komunikace k domům na samotách č.109  (p. Vrba) a č. 98 (p. Zvonek);
d)      odstranění starých třešní v zatáčce nad místní kaplí z důvodu bezpečnosti uživatelů cyklostezky Nevšová;
e)      urgentní řešení havarijního stavu regulační stěny na pravém břehu vodoteče Nevšovka mezi domy č.115 (pí Kolešová) a č.116 (p. Mlčák) u Vodohospodářské           správy;
f)       posouzení technického stavu a provozu místní mateřské školy příslušnými     odpovědnými pracovníky MěÚ Slavičín;
g)      uzavření pracovních smluv s MěÚ Slavičín na dobu určitou;
h)            zapůjčení 2 kusů kompostérů pro potřeby místní části Nevšová v rámci dotace
               z prostředků fondu OPŽP.
 
OV schválil:
a)            p.Bronislava Műnstera jako zástupce OV Nevšová do grantové komise;
b)            postup Městské policie Slavičín při  řešení problému volně pobíhajících psů v obci;
c)      žádost manželů Džurňákových o zakoupení pozemků na parcelách č. 3073/12 a č. 4328 PK v k.ú. Nevšová a to v hranicích již stávající oplocené zahrady;
d)      přizvání pana Josefa Raka na další schůzi OV Nevšová;
e)            změnu a doplnění nájemní smlouvy na nebytové prostory KD Nevšová;
f)              úklid prostor zvonice a prostranství kolem budovy zvonice; 
g)            odstranění starých třešní v zatáčce nad místní kaplí;
h)            žádost pana Milana Anderse o směnu a prodej pozemků parc.č. 3071/15 a parc. č. 4303/13 v k.ú. Nevšová;
i)              uzavření pracovních smluv na dobu určitou mezi MěÚ Slavičín a  pí J.. Drgovou, pí M. Andersovou, p. Z. Ševčíkem a p. J. Bačou;
j)              zapůjčení 2 kusů kompostérů pro potřeby místní části Nevšová;
 
Osadní výbor nedoporučil:
 
schválit žádost pánůB.Košaře a R.Šerého na výstavbu zásobovací rampy u místní prodejny smíšeného zboží ve stávajícím podání z důvodu ohrožení průjezdu autobusů.  
 
 
Termín příští schůze: 7.3.2010 v 18:00 hodin.
 
                                                                                      Mgr. Naděžda Zemánková
                                                                                    předsedkyně OV Nevšová v.r.