Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace OV č.10

 

Informace č. 10 -2012 Osadního výboru Nevšová
z jednání dne 1.10.2012
 
 
 
Přítomni:        Mgr. Naděžda Zemánková, Jaroslav Remeš, Bronislav Műnster, Josef Műnster, Ing. Pavel Hrbáček, PhDr. František Anders, Ing. Vladimír Vašička, Jarmila Kovářová, Jana Drgová
Hosté :            Ing. Ing. Pavel Pinďák – místostarosta
 
 
1.      Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:
a)      informaci o průběhu provádění kanalizačních prací v obci;
b)      postup prací na renovaci zvonice;
c)      průběh prací na tréninkovém a dětském hříšti;
d)      informaci o proběhlém místním šetření stavu cyklostezky v zatáčce nad kaplí a vozovky mezi pozemky domů č.114 (p. Anders Milan) a č.89 (p. Sudek Luděk);
e)      informaci o schválených žádostech na poskytnutí dotací na zateplení MŠ a KD;
f)      stížnost paní Goňové na poškozenou komunikaci při budování kanalizace u „čtyřbytovek“ na začátku obce;
g)      stanovení termínu konání „Besedy s důchodci“ na 17.11.2012;
i)       zahájení činnosti pracovníků firmy Georael, s.r.o., na extravilánových pozemcích za účelem zpracování projektu „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nevšová“.
        
2.      Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:
a)      pomoc při jednání s firmou AG Staving na náhradu osiva na dětské hřiště;
b)      přehodnocení plánu zimní údržby;
c)      odbornou pomoc při řešení složitějších problémů některých občanů s napojením svých domů na kanalizaci – přímo na místě samém navrhnout možné způsoby realizace;
d)     připomínkování územního plánu dle požadavku OV Nevšová;
e)      podání žádosti na instalaci dalšího světla na sloupu naproti místní prodejny potravin;
f)       polohové a výškové zaměření vedlejší komunikace a příkopy mezi domy č.p.114 a 89 a  prověření majetkoprávních vztahů;
g)      včasnou informaci o termínech zateplování KD v Nevšové v roce 2013;
h)      vyhlášení záměru na pronájem  „Moštárny“;
i)        znovu prověření zodpovědnosti za údržbu travnatého porostu břehů Nevšůvky;
j)        obnovu spoje 820 415, linka č.31 s odjezdem ze Zlína v plánovaném jízdním řádu ČSAD Vsetín (v rámci připomínkového řízení k novému jízdnímu řádu)
k)      prověření termínu podávání žádostí na dotace na obnovu památek v roce 2013;
l)        zaslání upozornění Telefonice na odstranění telefonní budky v MČ po provedeném zrušení veřejné telefonní stanice a odstranění vybraných sloupů v centru obce.
 
 
3.  Osadní výbor schválil:
 vícenáklady na dokončení dětského hřiště ve výši 16 000,- Kč
 
  
 
4.   Osadní výbor souhlasil:
a)   se zaasfaltováním největších spár, které vznikly v napojovaných místech na místních komunikacích;
b)   výší dotace občanům za napojení na kanalizaci – nemovitosti, které mají jímku;
c)   s provedením nátěru autobusové zastávky v „Drahanci“;
d) se zakoupením 1 popelnice ke kulturnímu domu;
e)   s pokácením vzrostlého stromu (tuje) u místního kostela;
f)   vyhlášením výzvy MěÚ Slavičín na podání žádostí na granty v roce 2013 v místním rozhlase;