Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace OV č.11

Informace č. 11 Osadního výboru Nevšová

ze společného zasedání RMZ Slavičín a OV Nevšová dne 5.11.2012
 
Za OV:           Mgr. Naděžda Zemánková, Jana Drgová, Jarmila Kovářová, Ing. Pavel Hrbáček, Josef Műnster, Ing. Vladimír Vašička, PhDr. František Anders, Jaroslav Remeš, Bronislav Műnster
 
Za MěÚ:         Ing. Jaroslav Končický-starosta, Ing. Pavel Pindák-místostarosta,Bc.Luděk Latinák–tajemník, Ing. Miroslav Bača-vedoucí IO, Ing. Alois Studeník–vedoucí SO, Ing.Martina Slámečková-vedoucí ŽPSM,            Bohuslav Pjajko-velitel MěP, Dana Čechová-zapisovatelka sekretariátu MěÚ
 
            V úvodu poděkovala pí. Zemánková p. starostovi Ing. Končickému a celému vedení MěÚ Slavičín za pomoc při realizaci stavby „Nevšová – odkanalizování a čištění odpadních vod" a za vstřícný přístup při zabezpečování úkolů  a řešení problémů v místní části města.
            Dále byly podány informace Ing. Bače a Ing. Hrbáčka o dokončovacích pracích na stavbě kanalizace Nevšová, o zahájení připojování nemovitostí na kanalizační řad. Náklady na stavbu byly vyvážené a konečný finanční schodek vůči rozpočtu bude zanedbatelný.
 
            Dále předsedkyně OV vyjmenovala významnější akce realizované v roce 2012:
·         vybudování terasy a chodníku na hřišti TJ Sokol, dětského hřiště a zázemí pro hasiče;
·         rekonstrukce společného tréninkového hřiště fotbalistů a hasičů;
·         rekonstrukce zařízení a vybavení kuchyně KD;
·         pořízení a zabudování nového zvonu v místním kostele, vč. slavnosti žehnání zvonu;
·         oprava zvonice, vedené od roku 2011 na Ústředním seznamu  kulturních památek;
·         vybudování křižovatky „Cigánka“;
·         provizorní oprava státní příjezdové komunikace do obce,
·         oprava sesunutého břehu v zatáčce nad místním kostelem;
·         projednání nového územního plánu, kdy vznikly další stavební parcely;
·         podání a schválení projektu na zateplení kulturního domu a mateřské školy.
 
Z dalšího společného zasedání vyplynuly další nové plány na rok 2013:
 • výměna oken a zateplení kulturního domu a mateřské školy;
 • zhotovení nových rozvodů elektroinstalace;
 • dokončení rekonstrukce kuchyně v kulturním domě;
 • oprava komunikace na točně autobusů za prodejnou potravin;
 • rekonstrukce památníku padlých;
 • úprava veřejných prostranství, výsadba nových stromů;
 • vyčištění starých kanalizačních šachet a dešťových vpustí a také pročištění celé staré kanalizační sítě Moravskou vodárenskou společností.
 
Dokončení některých aktivit z roku 2012:
 • dořešení otázky týkající se údržby a opravy vodoteče Nevšůvky, jako i rekonstrukce mostu na silnici III/4931 před domem č.99 s Povodím Moravy;
 • pronájem budovy „moštárny“;
 • oprava komunikace od konce obce k samotám;
 • označení cyklotrasy.
 
 
Společné jednání bylo Mgr. Zemánkovou ukončeno v 18:00 hodin.