Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace OV č.3

Informace  č. 3-2012  Osadního  výboru  Nevšová

z  jednání  dne  5.3.2012

 

Přítomni:        Mgr. Naděžda Zemánková, Jarmila Kovářová, Jaroslav Remeš, Bronislav Műnster, Josef Műnster, Ing. Vladimír Vašička, Jana Drgová, Ing. Pavel Hrbáček, PhDr. František Anders, Ing. Vladimír Vašička

Host:               Ing. Pavel Pinďák – místostarosta

 

1.                  Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:

-        pověření Ing. Pavla Hrbáčka jako kontaktní osobu pro informování obyvatel MČ o dopravním omezení při budování kanalizačních stok;

-        informaci o průběhu  provádění kanalizace;

-        žádost TJ Sokol Nevšová na poskytnutí cca 11 m3  řeziva z obecních lesů;

-       podání žádosti na  čerpání dotace na rekonstrukci „ Zvonice“;

-       zřízení práva odpovídající zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 664/110 vykoupeného pro realizaci čistírny odpadních vod;

        

2.         Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:

-        zajištění individuální konzultace s vlastníky nemovitostí před zahájením budování každé nové kanalizační stoky-místa napojení přípojek, vstupy na jejich pozemky ap.;

-        zabezpečení, aby zhotovitel kanalizace před položením živičného povrchu na porušených komunikacích důsledně zhutňoval rýhy nesedavým materiálem;

-        přehodnocení plánovaných překopů komunikací při výstavbě kanalizace, prověřit možnosti a posoudit  cenovou dostupnost protlaků versus překopů;

-        zasílání zákl. informací o vyhlášení veřejných zakázek na stavební práce v Nevšové;

-        vyznačení hlásného profilu v povodňovém plánu MČ na mostě nad hostincem č.100;

-        písemné upozornění majitele domu č. 20  p. R. Bače na havarijní stav jeho stodoly;

-        urychlení instalace dopravních značek „Zákazu zastavení“ u autoopravny p. Raka;

-        přepracování platového výměru p. Jos. Anderse po ukončení zkušební doby;

-        vypracování podkladů ke smlouvě o pronájmu budovy „Moštárny“ s J. Boráněm a J. Kovářem.

        

3.         Osadní výbor schválil:

-                poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč SDH Nevšová na provoz činnosti mladých požárníků z rozpočtu OV Nevšová;

-                navýšení základu mzdy zaměstnance p. Jos. Anderse po ukončení zkušební doby;

-                cenovou nabídku na zařízení kuchyně v KD a souhlasil se začátkem a postupem rekonstruování této místnosti.

 

4.         Osadní výbor souhlasil:      

-        se žádostí pana Bron. Műnstera na odkoupení obecních pozemků, parcela patřící k obecní cestě 43/10 a parcela č. 2311 za cenu obvyklou;

-        s pronájmem moštárny p. Jar. Boráňovi a Jar. Kovářovi, majitelů instal. firmy, k provozování skladu a kanceláří s tím, že místnost pro zprac. ovoce zůstane zachována.

 

5.         Osadní výbor nesouhlasil:

 

-        s uvolněním finanč. prostředků z rozpočtu OV Nevšová na vypracování projektové dokumentace „Autobus. zastávka Nevšová na začátku obce“ vzhledem k předpokládaným výdajům spojených s výstavbou kanalizace v obci.

Termín příští schůze: 2.4.2012 v 17:00 hodin.

Mgr. Naděžda Zemánková               předsedkyně OV Nevšová