Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace OV č.5

 

Informace č. 5-2012 Osadního výboru Nevšová
z jednání dne 7.5.2012
 
Přítomni:        Mgr. Naděžda Zemánková, Jarmila Kovářová, Ing. Vladimír Vašička, Jaroslav Remeš, Bronislav Műnster, Josef Műnster, Ing. Pavel Hrbáček, PhDr. František Anders
Omluvena:     Jana Drgová
                       
1.      Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:
a)      informaci o průběhu  probíhající kanalizace v MČ;
b)      stížnost pana Pláška č.154 na snížení hladiny pitné vody v jeho studni při provádění kanalizačních prací pod státní silnicí u jeho domu;
c)      průběh rekonstrukce kuchyně v KD Nevšová a další postup prací;
d)      informaci o jednání p. Svitáka z Povodí Moravy s majiteli nepovolených mostků a lávek na horním toku Nevšůvky;
f)             požadavek na pravidelné sečení vnitřní a venkovní travnaté plochy v areálu kaple;
g)      informaci o postupu prací v kapli a svěcení nového zvonu.
 
2.   Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:
a)      dořešení kanalizace od domů č. 119 po č. 131;
b)      podání informace jakým způsobem a kdy budou majitelé vykácených stromů, odstraněných keřů, event. poškozeného jiného jejich soukromého majetku v průběhu výstavby kanalizace odškodněni;
c)      vyvolání jednání zástupců města Slavičín s firmami VS Javorník, AG Staving Slavičín a předsedů TJ Sokol a SDH Nevšová ve věci úhrady nákladů na srovnání a zatravnění tréninkové plochy fotbalistů a hasičů po kanalizač. a staveb. pracích;
d)      prověření možnosti umístnění značky „autobusová zastávka“ na nově zpevněné nástupní a výstupné ploše pro cestující na rozcestí Nevšová v „Drahanci“;
e)      reklamaci propadlé vozovky u horské vpusti na rozcestí Nevšová v „Drahanci“;
f)             odstranění proschlých větví lípy u autobusové zastávky ve středu obce;
g)      nacenění opravy prasklin, výtluků a propadlých dešťových vpustí na místních komunikacích a podání informace kdo toto zafinancuje;
h)      zjištění možnosti případného odkoupení domu č.15 v  Nevšové;
ch)    provedení čištění cyklotrasy Slavičín – Luhačovice;
i)       podání žádosti na O2 Telefónica na odstranění telefonních sloupů ve středu obce;
j)              podání písemného vyjádření k nacenění opravy cesty k byt. domům na začátku obce;
k)      umístnění dopravních značek „Zákaz zastavení“ u autoopravny p. Raka následně po skončení kanalizačních prací v úseku mezi domy č.165 a č.155.
 
5.   Osadní výbor projednal a uložil:
a)      p. B. Műnsterovi a p. Ing. Vašičkovi prověřit možnost ukládání posečené traviny v areálu firmy ABM Hrádek, event. odvozu trávy do kompostárny firmy Joga;
b)      p. Ing. Vašičkovi ověřit odkoupení internet. domény „Nevšová“ od jejích majitelů;
c)      p. Ing. Hrbáčkovi zakoupit motorovou travní sekačku a křovinořez pro MČ a dát k opravě nepojízdnou motorovou travní sekačku;
d)      p. Mgr. Zemánkové pozvatpana Jar. Műnstera a paní Lud. Hromádkovou na další schůzi OV ve věci organizace oslav svěcení nového zvonu.                                                              
 
Mgr. Naděžda Zemánková
předsedkyně OV Nevšová