Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace OV č.7

 

Informace č. 7-2012 Osadního výboru Nevšová
z jednání dne 2.7.2012
 
Přítomni:         Mgr. Naděžda Zemánková, Jarmila Kovářová, Jaroslav Remeš, Bronislav Műnster, Josef Műnster, Ing. Pavel Hrbáček, PhDr. František Anders
Omluven:        Ing. Vladimír Vašička
Host:               Ing. Pavel Pinďák – místostarosta
                       
1.      Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:
a)      informaci o průběhu provádění kanalizačních prací v obci;
b)      informaci o návrhu motivačního příspěvku občanům na zbudování kanaliz. přípojek;
c)      návrh na event. výpůjčku kalového čerpadla pro obyvatele v případě potřeby čerpání septiků při budování kanalizačních přípojek;
d)            informaci o zřízení věcného břemene v případě vybudování přípojky NN u novostavby pana Hynka Chmely.
 
2.   Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:
a)      podávání průběžné informace o možnostech využití obyvatel, kteří jsou registrováni na Úřadu práce Zlín pro potřeby Nevšové na veřejné služby;
b)      urgenci firmy AG Staving, s.r.o. o dokončení staveních prací v areálu TJ Sokol a  uvedení povrchu tréninkového hřiště do původního stavu;
c)     urgenci dokončení opravy příjezdové komunikace do obce, která byla částečně opravena, resp. prověření zda práce jsou již ukončeny nebo budou pokračovat;
d)      prověření, zda práce na opravě sesunuté vozovky (cyklostezky) v zatáčce nad kaplí byly dokončeny v zadaném rozsahu a odpovídají rozpočtu. Vydrolené kamení na protilehlé straně ohrožuje cyklisty.
 
3.  Osadní výbor souhlasil:
a)      se zhotovením skříňky na skleničky do kuchyně KD;
b)      se žádostí obyvatel bytového domu č.p.157 na vybudování zpevněné plochy po odsouhlasení majitelů sousedních pozemků;
c)      s oslovením rodáků obce se žádostí o finanční příspěvek, který bude použit na dofinancování nového zvonu;
d)      se zakoupením dvou kusů popelnic ke kulturnímu domu.
 
4.  Osadní výbor nesouhlasil:
a)      s žádostí organizátorů Rally show Uherský Brod o průjezd vozidel po cyklotrase Slavičín – Luhačovice z důvodu možného poškození nové komunikace a zejména ohrožení bezpečnosti obyvatel v obci.
 
5.   Osadní výbor dále projednal a uložil:
a)      Mgr. Zemánkové svolat schůzku k projednání organizace slavnosti „svěcení zvonu“ na 9.7.2012;    
b)            Ing. Vašičkovi prověřit možnosti a cenu zápůjčky kalového čerpadla;
c)Mgr. Zemánkové upozornit občany v místním rozhlase na zákaz pálení plastů a jiných zdraví škodlivých surovin.