Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace OV č.3

 

Informace č. 3 -2013 Osadního výboru Nevšová
z jednání dne 4.3.2013
 
 
Přítomni:        Mgr. Naděžda Zemánková, Jaroslav Remeš, Josef Műnster, Ing. Pavel Hrbáček, PhDr. František Anders, Ing. Vladimír Vašička, Jarmila Kovářová, Jana Drgová
Omluven:       Bronislav Műnster
 
1.      Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:
 
a)      informaci o konečné verzi rozpočtu Města Slavičín na rok 2013;
b)      žádost pana Mlčáka na ohrazení obecního pozemku;
c)      průběh výběrového řízení na zateplení obecních budov KD a MŠ Nevšová;
d)      informaci o únorové obhlídce obce s p. Chlupáčkem ze zahradnictví Levandule ve věci obnovy a výsadby keřů a stromů;
e)      konání akce „Velikonoční jarmark“ s tím, že výtěžek z této akce bude poskytnut MŠ Nevšová jako sponzorský dar na obnovu herních prvků v areálu dětského hřiště MŠ;
f)      možnost vybudování dalších sběrných míst na plasty a papír v místní části (vybrané lokality budou projednány na příští schůzi OV);
g)      svolání zástupců OV, TJ Sokol a SDH na společné jednání
 
 
2.      Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:
 
a)            projednání s Povodím Moravy, s.p., Brno, aby Ing. Pavel Hrbáček byl přizván na obhlídku staveniště před zahájením opravy vodoteče Nevšůvka jako osoba pověřená OV koordinací prací v rámci projektu „Říka, oprava opevnění a stupně;
b)      navržení a realizaci řešení problému přetékající vody přes hlavní komunikaci z nově vybudované příkopy (v rámci prováděné kanalizace) do protějších dvorů domů na začátku obce;
c)      urgenci opravy státní komunikace na začátku obce, která je vhledem k množství a rozsahu výtluků v havarijním stavu;
d)      okamžité přesunutí nainstalovaných dopravních značek „Zákaz stání“ na začátku obce dle původního požadavku;
e)            předání výsledků šetření OV Nevšová po ukončení kamerového sledování v „Domě s chráněnými byty“;
f)             odborné posouzení důvodu vlhnutí zdiva v suterénu budovy KD Nevšová před zahájením realizace zateplovacích prací tohoto objektu;
g)            poskytnutí informace o provádění revizí veřejného osvětlení v místní části;
h)            prověření možnosti umístnění svodidel podél hrany svahu naproti místní komunikace vedoucí z lokality „Čtvrtě“;
i)              opravy a doplnění rozhlasových hnízd (špatná slyšitelnosti a srozumitelnost místního rozhlasu v některých místech);
j)              odstranění nefunkčního starého amplionu na budově hostince;
k)            prověření reklamace sušící věže SDH Nevšová – nefunkční zvedací zařízení;
l)              dořešení problému stékající vody ze silnice do zahrady p. Milana Anderse č.p. 114 – podat písemné vyjádření k věci;
m)          prověření možnosti obnovy vybledlých map na turistických informačních tabulích;
n)            jarní čištění místních komunikací a to z rozpočtu Města Slavičín
 
3.   Osadní výbor souhlasil:
 
a)   se zakoupením techniky na odvoz z rozpočtu OV;
b)   se žádostí manželů Kosečkových na směnu pozemků p.č.2671/2 k.ú.Nevšová - vlastník Město Slavičín za pozemek p.č.4243 k.ú. Nevšová - vlastník Josef Koseček st;
c)   s umístněním zábran po levé straně místní komunikace „Cigánka“ před výjezdem na státní silnici tak, aby nedocházelo ke znehodnocování obecního pozemku dopravními prostředky;
d)   s přiváním zástupce Policie ČR na zasedání dne 8.4.2013 k projednání dopravního značení v MČ;
e)   s bezplatným pronájmem budovy KD Nevšová včetně čerpání energií na konání „Vánočního jarmarku“;
f)   s vyhotovením skříňky na úmrtní oznámení;
 
 
4.  Osadní výbor schválil:
      vyvolat jednání OV se zástupci bývalého výboru ČZS Nevšová za účelem využití budovy „Moštárny“
 
 
5.  Osadní výbor nedoporučil:
      provést v letošním roce opravu polní cesty „ Kozica“, vzhledem k rozpočtu na rok 2013
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                      
 Mgr. Naděžda Zemánková
předsedkyně OV Nevšová, v.r.