Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace OV č.8

 

Informace č. 8 -2013 Osadního výboru Nevšová
z jednání dne 5.8.2013
 
 
 
Přítomni:        Mgr. Naděžda Zemánková, Jaroslav Remeš, Josef Műnster, Ing. Pavel Hrbáček, Ing. Vladimír Vašička, Bronislav Műnster, Jarmila Kovářová, PhDr. František Anders, Jana Drgová
 
Hosté:             Ing. Pavel Pinďák - místostarosta, manželé Ševčíkovi
 
 
1.      Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:
a)      informaci o průběhu a stavu zateplování kulturního domu a mateřské školy;
b)      informaci o zahájení a způsobu provádění opravy komunikace k samotám firmou RYO food spol. s.r.o od 12.8.2013;
c)      informaci o průběhu výstavby chodníků v areálu TJ Sokol Nevšová a SDH Nevšová;
d)     informaci o financování opravy schodů KD a MŠ;
e)      informaci o průběhu opravy „Pomníku padlých“;
f)       stížnost občanů na parkování vozidel na zrekonstruované návsi u zvonice;
g)      informaci o veřejném projednávání „Zástavbového plánu“ 14.8.2013 na MěÚ Slavičín
 
 
2.      Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:
zjištění majitele vodní nádrže v Nevšové (pod mysliveckou chatou) a dalších majetkoprávních vztahů týkajících se této stavby – úkol z minulé schůze
 
 
3.   Osadní výbor souhlasil s:
a)   zadáním zakázky na vysečení okrajů a likvidaci porostů podél komunikace od konce obce směrem k Pasekám Správě a údržbě silnic Zlín s.r.o.;
b)   řešením akustiky v sále KD – zjistit vhodné materiály a jejich umístění v prostoru, zajistit firmu, která provede zakázku;
c)   přemístěním dvou kontejnerů na plasty a papír vedle KD Nevšová;
d)   návrhem na udělení odměny Ing. Lucii Fojtíkové za projektový návrh barevného provedení fasád obecních budov KD a MŠ;
e)   pravidly pro parkování vozidel na nové návsi u zvonice. Těchto prostor mohou k zaparkování využít pouze návštěvy majitelů přilehlých domů, a to na dobu nezbytně nutnou. Majitelé domů budou využívat parkovací prostory na svých pozemcích
 
 
4.   Osadní výbor doporučil:
odkoupení lesních pozemků p.č.1739 – 1690 m², p.č.1740/1 – 2 690 m², 1740/2 – 3 895 m², 1766/2 – 120 m², 1732 – 5 238 m² od soukromých vlastníků v k.ú. Nevšová
 
5.   Osadní výbor uložil předsedkyni OV upozornit v místním rozhlase:
a)   občany a firmy na zákaz jízdy těžké techniky v době opravy komunikace k samotám;
b)   občany na zákaz vyvážení travnatého a jiného odpadu na břehy vodoteče Nevšůvky
                                                                                                                                                                                Mgr. Naděžda Zemánková
předsedkyně OV Nevšová, v.r.