Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.1

 

Informace  č.  1-2014 Osadního výboru Nevšová
z  jednání  dne  6.1.2014
 
 
Přítomni:         Mgr. Naděžda Zemánková, Ing. Vladimír Vašička, Josef Műnster, Ing. Pavel Hrbáček, Bronislav Műnster, PhDr. František Anders, Jarmila Kovářová,     Jana Drgová
Omluven:        Jaroslav Remeš
Hosté:             Ing. Pavel Pinďák- místostarosta
 
 
1.      Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:
a)      návrh investičních akcí v Nevšové na rok 2014 hrazených z rozpočtu Města Slavičína;
b)      termín oslav k 60. výročí vysvěcení místního kostela, a to 24. srpna 2014;
c)      informace z výroční schůze SDH Nevšová a záměru otevřít nový areál 28. 6. 2014;
d)      informaci ing. Pavla Hrbáčka o aktualizovaném seznamu názvů místních a pomístních částí obce, který byl předán Katastrálního úřadu ve Val. Kloboukách ke schválení;
e)      informaci PhDr. Františka Anderse o změně ve složení výkonného výboru TJ Sokol;
f)        termíny doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodě č. 80 a zajištění volební místnosti v prostorách zázemí SDH;
g)      nutnost najít stálou volební místnost.
 
2.      Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:
a)   zařazení následujících akcí do rozpočtu města Slavičína na rok 2014 v pořadí dle priorit OV:
·        oprava točny autobusů ,
·        dokončení opravy vozovky ve středu obce,
·        spoluúčast ve výši 30 tis. Kč na úpravu zóny okolo Pomníku padlých;
b)   zpracování studie na vybudování chodníku od bytových domů na začátku vjezdu do obce po stávající chodník před domem č.50;
c)   sdělení, zda bude do nového dlouhodobého strategického plánu rozvoje města po roce 2013 i nadále zařazena oprava střechy kostela v Nevšové;
d)   zaslání nové reklamace firmě Javorník na zabudování nedostatečného průměru potrubí od příkopy do šachty naproti domu č. 141;
e)   sdělení, zda je možné poskytnout nepotřebný nábytek MěÚ Slavičín do moštárny;
f)    nainstalování nového světelného bodu na sloup před novostavbou domu č. 173 (vlastník p. Anders Milan ml. – křižovatka cyklostezky na Luhačovice).
 
3.   Osadní výbor souhlasil s:
a)   novými cenovými podmínkami na pronájem KD v Nevšové;
b)   zařazením následujících investičních akcí na rok 2014 hrazených z rozpočtu města:
·        oprava točny autobusů položením živičného koberce,
·        dokončení opravy vozovky ve středu obce (mezi autobusovou zastávkou a parčíkem naproti hostince), t.j.:
-   položení obrubníků z obou stran,
-   vybudování chodníku mezi vozovkou a vodotečí, vč. zrušení starého zábradlí a instalace nového,
-   vybudování zeleného pásu mezi obrubníky a ploty RD (na protilehlé straně cesty),
·        spoluúčast ve výši 30 tis. Kč na úpravu zóny okolo rekonstruovaného pomníku padlých:
-   vybudování informačního panelu k pomníku padlých vojákům z 1. svět. války,
-   rekonstrukce nízkého památníku partyzánu Váňovi,
-   vybudování nového ohrazení obou památníků,
-   úprava okolní plochy;
b)      zadáním zpracování studie na vybudování chodníku od bytových domů na začátku obce po stávající chodník před domem č.50;
c)      pověřením firmy Jaroslav Barcuch na pokácení dvou tújí u místního kostela;
d)      zástupci majitelů pozemků do komise v rámci provádění pozemkových úprav - Ing. Pavel Hrbáček č.55, Milan Anders č.43, Josef Műnster č.51, náhradník Mgr. Naďa Zemánková č.63;
e)      temperováním ostatních prostor KD (hasičská zbrojnice, suterén) v zimních měsících.
 
 
Mgr. Naděžda Zemánková
předsedkyně OV Nevšová, v.r.