Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.10

 

Informace č. 10 - 2014 Osadního výboru Nevšová
z jednání dne 6.10.2014
 
 
Přítomni:         Mgr. Naděžda Zemánková, Ing. Pavel Hrbáček, Josef Műnster,
                        Bronislav Műnster, PhDr. František Anders, Jarmila Kovářová, Jana Drgová, Ing. Vladimír Vašička, Jaroslav Remeš
Hosté :            Ing. Jaroslav Končický – starosta, Ing. Pavel Pinďák- místostarosta
 
1.      Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:
a)      informaci o průběhu rekonstrukce a čerpání finanč. prostř. na opravu Domu spolků,
b)      informaci o průběhu a ceně opravy odvodnění místního kostela;
c)      návrh pachtovní smlouvy na pronájem pozemků v MČ od firmy AGMOPOL a.r.o.;
d)      informaci o prodloužení dosavadních smluv zaměstnancům VPP;
e)      nutnost vyčištění příkopů pod tratí „Čupy“;
f)        informaci starosty o průběhu výběrového řízení a začátku rekonstrukce zahrady MŠ;
g)      informaci místostarosty z jednání s firmou Povodí Moravy o vyčištění Nevšůvky;
h)      průběžné čerpání rozpočtu OV Nevšová na rok 2014;
i)        dovybavení sálu a kuchyně KD Nevšová;
j)         termín „Rozsvěcování vánočního stromu“
 
2.      Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:
a)      zaslání požadavku firmě E.O.N na ořez větví zasahujících do elektrického vedení v MČ u domů č.161 a 162
b)      poskytnutí grantu na ozvučení akce „Rozsvěcování vánočního stromu“ - 29. 11. 2014
 
3.      Osadní výbor děkuje vedení města a všem zaměstnancům za vstřícný přístup v řešení všech problémů a požadavků týkajících se Nevšové během celého volebního období
 
4.      Osadní výbor souhlasil s:
a)      poskytnutím finančních prostředků na nákup materiálu na odvodnění místního kostela;
b)     zadáním zakázky firmě Služby města Slavičína, s.r.o. na opravu vjezdu u domu č.154;
c)   zadáním zakázky firmě MP stav – Pavel Mrázek na vyčištění příkop pod tratí „Čupy“, s likvidací kořene stromu zasahujícího do plotu paní Hrbáčkové č.5 a s rozhrnutím hlíny na obecním prostranství ve středu obce;
d)   vyčištěním potoka od náletových dřevin a to od mostu před domem č.99 po ČOV místní organizací SDH;
e)   s příspěvkem na PHM TJ Sokol na sečení hřiště do konce letošní sezóny;
f)    vybudováním svodidel podél cesty pod ulicí „Čtvrtě“ a s umístněním dopravního zrcadla naproti křižovatky – vedle autobusové zastávky;
g)   nákupem mikulášských balíčků pro MŠ;
h)   nákupem nového dřezu a ubrusů do KD
 
5.         Osadní výbor doporučil
      TJ Sokol posunout plot podél tréninkového hřiště, aby mohl být vyčištěn potok
 
Mgr. Naděžda Zemánková poděkovala všem členům OV Nevšová za obětavou práci pro obec v průběhu čtyřletého mandátu a ukončila jednání.
 
Mgr. Naděžda Zemánková
předsedkyně OV Nevšová, v.r.