Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.10

Výpis z jednání č. 10 - 2015

Osadního výboru Nevšová ze dne 5.10.2015

 

 

Přítomni:       Mgr. Naděžda Zemánková, MUDr. Monika Bartíková, Jarmila Kovářová, Ing. Pavel Hrbáček, Bronislav Műnster, Oldřich Žák, MVDr. Marek Sedláček

Omluveni:      Josef Műnster, Tomáš Műnster

Hosté:             Ing. Jaroslav Končickýstarosta,  Pavla Sudková

 

1.    Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:

a)    informaci Ing. Končického o plnění požadavků vznesených na město Slavičín;

b)    odpověď Ing. Končického na dopis pana Ladislava Brose ml.;

c)    konání společného zasedání OV Nevšová a zástupců MěÚ Slavičín dne 14.10.2015;

d)    informaci Mgr. Zemánkové o nástupu do zaměstnání paní Jany Drgové a ukončení pracovních smluv paní Műnsterové a pana Mudráka;

e)    informaci Ing. Hrbáčka o průběhu reklamačního řízení u fy. RYO FOOD na opravu komunikace k samotám;

f)     informaci Ing. Hrbáčka o jednání se zástupci smluvní firmy na provádění zimní údržby v obci;

g)    informaci Ing. Hrbáčka o provedené kontrole slyšitelnosti místního rozhlasu a naplánovaném instalování nových amplionů na sloupech naproti Domu s chráněnými byty a bytových domů č.156 a č.157;

h)    informaci Ing. Hrbáčka o dokončení výstavby plochy pod kontejnery SMS Slavičín;

i)     informaci Ing. Hrbáčka o čerpání rozpočtu obce podle stavu k 30. září 2015;

j)     stanovisko pana Košaře, který si nepřeje zrušení studny u obchodu potravin;

k)    informaci MVDr. Sedláčka o provádění natírání zbývajících ploch fasády kostela;

l)     informaci MVDr. Sedláčka o možnosti vzniku pobočky Mateřského centra v obci pro potřeby rodičů na umístnění dětí odpoledne po ukončení  MŠ Nevšová;

m)  požadavky a připomínky paní Sudkové, která zastupuje obyvatele bytových domů č.156 a č.157;

 

2.    Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:

a)    prověření možností provádění zimní údržby k domu č.p.109 (Paseky p. Vrba) v rámci údržby obce;

b)    prověření vlastnických práv místního kostela;

c)    prověření možnosti přidání osvětlení při akci „Rozsvěcování stromu“ v prostorech kolem místního kostela;

d)    vyřešení svodu povrchové vody z příjezdové komunikace (jejíž vlastníkem je ŘSZK), k bytovým domům č.156 a č.157;

e)    zaslání kopie zprávy o provedené elektrické revizi v budovách v místní části

 

3.    Osadní výbor souhlasil s:

a)    zatrubněním příkopy u domu č.p.122 v délce cca 20 m;

b)    umístněním železného roštu v polorourách na polní cestě za domem č.p.122;

c)    skácením další břízy u mostu vedle nově vybudované plochy pro kontejnery, neboť poškozené kořeny hrozí vyvrácením stromu a jeho  pádem na el. vedení a vozovku;

d)    opravou komunikací v MČ (praskliny a výtluky);

e)    opravou plotu za „Domem s chráněnými byty“ a s nákupem poklopu na studnu v zahradě téhož domu;

f)     opravou balkonu na Domu spolků;

g)    doplněným plánem zimní údržby v obci;

h)    konáním společenské akce „Vítání občánků do života“ v obci Nevšová;

i)     zařazením výstavby nové komunikace k bytovým domům č.156 a č.157 mezi prioritní akce v rámci dlouhodobého plánu rozvoje obce na období 2015–2020;

j)     návrhem paní Sudkové s umístněním obrubníků nebo velkých kamenů na prostranství u příjezdové komunikace, kde parkující vozidla ztěžují výhled při výjezdu od bytových domů  č.156 a č.157 na hlavní komunikaci a dále doporučuje ořez spodních větví vzrostlých stromů, které rovněž brání výhledu;

k)    vytyčením pozemků manželů Kovářových dle předložené žádosti

 

4.    Osadní výbor doporučil:

klubovnu KD Nevšová pro potřeby Mateřského centra

 

5.    Osadní výbor schválil:

ceny za moštování ovoce 2,-Kč/1 litr za vaření povidel 300,- Kč / kotel a dobu provozu v úterý a čtvrtek 13 - 18 hodin

 

 

Mgr. Naděžda Zemánková

předsedkyně OV Nevšová v.r.