Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.6

Výpis z jednání  č.  6 - 2015 

Osadního  výboru  Nevšová ze  dne  1.6.2015

 

 

Přítomni:       Mgr. Naděžda Zemánková, MUDr. Monika Bartíková, Jarmila Kovářová, Ing. Pavel Hrbáček, Bronislav Műnster, Josef Műnster, MVDr. Marek Sedláček

Omluveni:     Tomáš Műnster, Oldřich Žák

Hosté:            Ing. Jaroslav Končický – starosta, Milan Paták, firma MOEL, s.r.o.

 

1.    Osadní výbor mimo jiné projednal:

a)    informaci MUDr. Moniky Bartíkové o slavnostním otevření  zahrady MŠ Nevšová;

b)    informaci p. Josefa Münstera a MVDr.Marka Sedláčka o průběhu akce „Výměna střešní krytiny na kapli v Nevšové“ ;

c)    informaci Ing. Pavla Hrbáčka o jednání na Krajském pozemkovém úřadu ve Zlíně a k vykupování pozemků od vlastníků půdy pro komplexní pozemkové úpravy; 

d)    projekt firmy MOEL, na vybudování nového vedení VN v MČ směrem k Pasekám;

e)    žádosti občanů na odkoupení obecních pozemků;

f)     konání hasičské soutěže 5. 7. 2015;

g)    informaci MUDr. Moniky Bartíkové o ukončení činnosti o.s. Nevšová dětem;

 

2.    Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:

a)    zajištění osvětlení zahrady MŠ v Nevšové v rámci ochrany majetku před poškozením a v součinnosti s vedením MŠ a OV Nevšová o řešení zalévání a údržby nové zahrady;

b)    zaslání písemného vyjádření firmě MOEL k plánované výstavbě vysokého  napětí;

c)    dořešení problému prosakující vody do klubovny KD;

d)    stanovení ceny při prodeji obecních pozemků v k.ú. Nevšová, a to za 100,-Kč za m²;

e)    vyřešení problému poškozené komunikace a odvodu stékající vody z této komunikace k byt. domům č.156 a 157 v koordinaci s BD Obzor a majitelem komunikace;

f)     vysečení trávy podél cyklotrasy Slavičín – Nevšová;

 

3.    Osadní výbor doporučil:

při budování vedení VN použít stávající vedení NN vzhledem k pozemkovým úpravám;

 

4.    Osadní výbor nedoporučil:

vyhovět žádosti paní Lysákové na koupi obecního pozemku bez uvedení jeho parcelního čísla a dále dosud nejasné prodejní ceně;

 

5.    Osadní výbor souhlasil s:

a)    zadáním zakázky na úpravu prostoru okolo Pomníku padlých firmě RENOSTAV Luhačovice;

b)   nákupem montovaného plechového skladu (garáže) za Domem spolků;

c)    prodejem obecního pozemku parcely č.196/2 o výměře 7 m² dle žádosti p. Jindřicha Kováře, Nevšová č.11 a části pozemku parcely č.3071/30 o výměře do 200 m² v k.ú. Nevšová. Druhou část této parcely po vytyčení a vzájemné dohodě obou stran a po souhlasu Osadního výboru Nevšová směnou za vlastní pozemky získá pan Josef Fojtík, Nevšová č. 72

d)   žádostí pana Bronislava Pláška, Nevšová č.152, na uložení stavební sutě na obecním pozemku;

e)    převzetím darovaného majetku o.s. Nevšová dětem k užívání v obci;

 

                                                                                                                                                                                                                                  

Mgr. Naděžda Zemánková

předsedkyně OV Nevšová v.r.