Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.7

Výpis z jednání  č.  7 - 2015 

Osadního  výboru  Nevšová ze  dne  29.6.2015

 

 

Přítomni:       Mgr. Naděžda Zemánková, MUDr. Monika Bartíková, Jarmila Kovářová, Ing. Pavel Hrbáček, Bronislav Műnster, Tomáš Műnster, MVDr. Marek Sedláček

Omluveni:     Josef Műnster, Oldřich Žák

Hosté:            Ing. Jaroslav Končický – starosta

 

1.    Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:

a)    převzetí stavby – střechy kostela firmou Koutný – Střechy, Vysoké Pole;

b)    připomínky k reklamaci prací v zahradě MŠ;

c)    informaci o provádění údržby zahrady MŠ paní B. Fojtíkovou v době letních prázdnin;

d)    připomínky MUDr. Bartíkové k provoznímu řádu zahrady MŠ;

e)    návrh zásad MÚ Slavičín pro stanovení kupní ceny obecních pozemků pro účely bydlení a soukromé využití občanů;

f)     informaci Ing. Hrbáčka o ukončení výkupu pozemků od vlastníků půdy pro pozemk. úpravy a odkladu termínu předložení plánu společ. zařízení ke schválení v zastupitelstvu města;

g)    informaci Ing. Hrbáčka o probíhajících úpravách prostranství okolo pomníku padlých;

h)    informaci Ing. Hrbáčka o nabídkách výrobců a dodavatelů plechových garážích;

i)     žádost TJ Sokol Nevšová na poskytnutí mimořádné dotace;

j)     nesouhlas majitele prodejny potravin se zasypáním studny na konci točny autobusů

 

2.    Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:

a)    vznesení připomínek firmě, která rekonstruovala zahradu MŠ;

b)    dořešení problému prosakující vody do klubovny KD;

c)    vysečení trávy podél cyklotrasy Slavičín – Nevšová a dále kolem cesty k samotám;

d)    zaslání žádosti majitelům prodejny potravin v  MČ o prokázaní vlastnictví studny, která se nachází na p.č. 4338/1 a na p.č. st. 42;  

e)     zaslání požadavku na Lesy ČR o vyčištění levostranného přítoku vodoteče Nevšůvky vč. odstranění náletových dřevin

 

3.    Osadní výbor schválil:

a)    výsadbu stromu a keřů u pomníku padlých;

b)    úpravu plochy okolo obecní studny vč. jejího obložení za pomníkem padlých firmou RENOSTAV Luhačovice

 

4.    Osadní výbor souhlasil s:

a)    poskytnutím dotace z rozpočtu OV Nevšová pro TJ Sokol na pořízení střídaček;

b)   přezděním skladu v Domě spolků za účelem zabudování chladícího zařízení;

c)    využíváním prostor v přízemí Domu spolků jako bourárny zvěře Mysliveckým sdružením Nevšová;

d)   pronájmem plošiny od p. Králíka na ořez větví stromů zasahujících do el. vedení;

e)    provozním řádem zahrady MŠ

 

5.    Osadní výbor nesouhlasil:

  s odstraněním vrostlých bříz za prodejnou potravin při budování plochy pod kontejnery

 

 

Mgr. Naděžda Zemánková

předsedkyně OV Nevšová v.r.