Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.9

Výpis z jednání č. 9 - 2015 

Osadního výboru Nevšová ze dne 7.9.2015

 

 

Přítomni:       Mgr. Naděžda Zemánková, MUDr. Monika Bartíková, Jarmila Kovářová, Ing. Pavel Hrbáček, Bronislav Műnster, Josef Műnster, Tomáš Műnster, MVDr. Marek Sedláček

Omluven:      Oldřich Žák

Hosté:            Ing. Jaroslav Končický – starosta  

 

1.    Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:

a)    informace Ing. Končického o stavu plnění požadavků vznesených na vedení měst a o zahájení výstavby levostranného chodníku na začátku obce na jaře 2016;

b)   informaci J. Műnstera a MVDr. Sedláčka o dokončení opravy střechy kostela, výši nákladů a srpnové sbírce na kostel;

c)    informaci Ing. Hrbáčka o průběžném čerpání rozpočtu, o předpokládaných výdajích do konce roku a potřebě navýšení finanč. prostředků k zabezpečení plánovaných akcí;

d)   informaci Ing. Hrbáčka o instalování nové obecní plechové garáže za Domem spolků;

e)    informaci Ing. Hrbáčka o jednání sboru vlastníků pozemků, starosty, předsedkyně OV a zástupců okres. pozemkového úřadu, na kterém bylo schváleno provedení podrobného geolog. průzkumu podloží plán. tří poldrů;

f)    informaci Ing. Hrbáčka o jednání s firmou RYO FOOD k odstranění výtluků vč. opravy nejvíce zničené části úseku na cestě za obcí směrem k samotám;

g)    informaci MVDr. Sedláčka o nutnosti včasného předložení plánu zimní údržby OV Nevšová k odsouhlasení

 

2.    Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:

a)    vytěžení dřeva z obecních lesů do výše cca 100 tis. Kč navíc proti plánované těžbě;

b)   geometrické zaměření cyklotrasy Slavičín – Nevšová v lokalitě Čtvrtě vybudované na soukromých pozemcích a následné majetkové vypořádání s jednotlivými vlastníky;

c)    prověření smlouvy na svoz komunálního odpadu – není dodržován termín čtvrtek;

d)   prověření dalších možných dopravců na zimní údržbu obce;

e)    podání informaci o stavu zpracování studie středu obce

 

3.    Osadní výbor souhlasil s:

a)    nákupem listnatého stromu k pomníku padlých;

b)   žádostí manželů Kovářových o napojení domu č.p. 124 na inženýrské sítě;

c)    žádostí Mgr. Naděždy Zemánkové na směnu obecních pozemků parc.č. 607/5 a 4344/1

 

4.    Osadní výbor dále:

a)    revokoval své usnesení č. 3/OsVN 07/15, v němž nesouhlasil s odstraněním vrostlých bříz za prodejnou potravin;

b)   schválil těžbu dřeva z obecních lesů do výše cca 100 000,- Kč;

c)    podmíněně schválil žádost o směnu pozemků manželů Petrášových č.p.118 s tím, že nabídnou OV Nevšová jiné pozemky v jejich vlastnictví než původně předložili;

d)   zamítl žádost manželů Chmelových o odkoupení obecního pozemku parc. č.593/2 o vzhledem k využití parcely pro pozemkové úpravy

 

                                                                                                                                                                                                                                  

Mgr. Naděžda Zemánková

předsedkyně OV Nevšová v.r.