Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.2

Výpis z jednání č. 2 - 2016

Osadního výboru Nevšová ze dne 8.2.2016

 

 

Přítomni:       Mgr. Naděžda Zemánková, MUDr. Monika Bartíková, Jarmila Kovářová, Ing. Pavel Hrbáček, MVDr. Marek Sedláček, Josef Műnster, Oldřich Žák

Omluveni:      Bronislav Műnster, Tomáš Műnster

Hosté:             Tomáš Juriga, za TJ Sokol Nevšová

 

1.    Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:

a)    žádost Mysliveckého sdružení na možnost využití místnosti v přízemí Domu spolků;

b)    vyjádření geologa Janíka ke statice místního kostela a následné řešení situace;

c)    stanovisko JUDr. Frajta ve věci majitele studny u obchodu potravin;

d)    informaci o znepřístupnění některých prostor a k rozvodné skříni v suterénu KD;

e)    provedení fyzické inventury v kulturním domě a v Domě spolků;

f)     informaci o zakoupení nového kotle a příborů do Domu spolků;

g)    informaci Ing. Hrbáčka o provedení průzkumných vrtů ve vytipovaných lokalitách obce pro posouzení vhodnosti zemin pro výstavbu poldrů k zadržení přívalových vod;

h)    návrh Ing. Hrbáčka na provádění prací ve střednědobé perspektivě do roku 2022;

i)     návrh Ing. Hrbáčka na čerpání rozpočtu OV Nevšová na r. 2016

 

2.    Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:

a)    kontrolu funkčnosti pouličních světel v MČ;

b)    kontrolu hlasitosti místního rozhlasu v některých částech Nevšové a doplnění reproduktorů v místech špatné slyšitelnosti dle požadavků z minulého roku;

c)    možnost seznámení se s obsahem smlouvy mezi Městem a Službami města Slavičín;

d)    prověření možnosti čerpání dotací na obnovu sakrálních památek v MČ;

e)    odstranění závad plynoucích z prováděných revizí v budovách místní části

 

3.    Osadní výbor souhlasil s:

a)    vyjednáním pravidel na využívání traktorové sekačky při sečení fotbalového a tréninkového hřiště, kdy v případě opakujících se problémů s jejím předáváním bude parkována v nové garáži a zapůjčována pracovníkem OV Nevšová;

b)    žádostí ………. na vybudování parkovacího stání na pozemku města;

c)    návrhem na vyřazení majetku v objektech města v místní části po provedené inventuře;

d)    pokácením vzrostlých tújí na zahradě Domu s chráněnými byty;

 

4.    Osadní výbor doporučil:

manželům ………… k žádosti na výměnu pozemků, navrhnout ke směně jiný pozemek

 

5.    Osadní výbor uložil:

a)    Mgr. Zemánkové pozvat k jednání na OV Nevšová zástupce BTH a MÚ ve věci přehrazení chodby k plynové kotelně v kulturním domě;

b)    Ing. Hrbáčkovi zpracovat a předat připomínky a náměty OV Nevšová k návrhu Programu rozvoje města Slavičín na období 2016-2022 na odbor investic

 

 

Mgr. Naděžda Zemánková

předsedkyně OV Nevšová v.r.