Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.3

Výpis z jednání č. 3 - 2016

Osadního výboru Nevšová ze dne 7.3.2016

 

 

Přítomni:       Mgr. Naděžda Zemánková, MUDr. Monika Bartíková, Jarmila Kovářová, Ing. Pavel Hrbáček, MVDr. Marek Sedláček, Josef Műnster, Oldřich Žák, Bronislav Műnster, Tomáš Műnster

Hosté:             Ing. Jaroslav Končický - starosta města

 

1.    Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:

a)    písemné vyjádření starosty Ing. Končického k požadavkům MČ na Město Slavičín;

b)    upravený návrh Ing. Hrbáčka na užívání obec. sekačky organizacemi TJ Sokol a SDH;

c)    informaci starosty Ing. Končického o zamítnutí žádosti p. .........na vybudování parkovací plochy na obecním pozemku č. p….. - bude následovat jiná možná varianta;

d)    informaci Mgr. Zemánkové o jednání ve věci dosud nepřístupných prostor v suterénu KD před plynovou kotelnou k využívání osadním výborem;

e)    informaci Mgr. Zemánkové na využití pracovníků na VPP evidovaných na ÚP;

f)     informaci MUDr. Bartíkové o tvorbě internetových stránek Nevšové;

g)    stížnost subjektů, které si pronajímají KD, na velkou spotřebu elektrické energie;

h)    informace Ing. Hrbáčka k výsledkům geologického průzkumu ve vybraných lokalitách v obci za účelem vyhledání vhodných zemin k výstavbě sypaných hrází-poldrů a dále k harmonogramu dalších prací při komplexních pozemkových úpravách

 

2.    Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:

a)    zaslání žádosti na BTH Slavičín, aby kotelna v KD Nevšová měla vlastní elektroměr;

b)    předložení návrhu řešení požadavku Ing. Lysáčka na změnu vyúčtování pronájmu nebytových prostor v Nevšové;

c)    zaslání dopisu paní Sudkové k jejímu požadavku, který předložila na zasedání OV; 

d)    opětovné zaslání urgencí Lesům ČR o vyčištění levostranného přítoku vodoteče Nevšovka a E.O.Nu ke slíbené obnově sítě NN v Nevšové;

e)    vyřízení žádosti p. Srovnala na vyřešení problému stékajícího bahna z polí na obecní polní cestu a most pod jeho rekreačním objektem;

f)     zafinancování oprav výtluků v místních komunikacích;

g)    zaslání reklamace firmě Eurovia, a.s., provádějící opravu místní komunikace v lokalitě Cigánka, na propadlou část vozovky pod novostavbami p. Kubici a Kosečka;

h)    vyčištění cyklotrasy Slavičín-Luhačovice;

i)     prověření u Dopravního inspektorátu Zlín, zda je možné nainstalovat solární veřejné osvětlení na okraji státní silnice do Nevšové (nad zastávkou - Nevšová rozcestí)

 

3.    Osadní výbor souhlasil s:

a)    pravidly při využívání obecní pojízdné sekačky na trávu a poskytnutí finanční částky na pohonné hmoty pro TJ Sokol Nevšová;

b)    výměnou oken a vstupních dveří na Domě spolků;

c)    vyřazením elektrického sporáku v kuchyni KD;

d)    navrženými změnami v Programu rozvoje města Slavičín na období 2016-2022 zpracovanými Ing. Hrbáčkem a zaslanými městu Slavičín;

e)    navrženým plánem společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Nevšová a navrhuje jej ke schválení v Radě a Zastupitelstvu města Slavičín;

f)     navrženými prioritami plánu společných zařízení v komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Nevšová a navrhuje je ke schválení v Radě a Zastupitelstvu města Slavičín:

1.    Suchá nádrž RN 001 a suchá nádrž 4

2.    Cesta C 10

3.    Cesta C 6

4.    Cesty C3, C 13 a C 4

5.    Cesta C 2

6.    Cesta C4

g)    průjezdem cca 50 účastníků akce motocyklové soutěže „Ve stopě zlínské šestidenní“ dne 17. 9. 2016 v kú Nevšová na trase Loučka rozcestí směr Petrůvka po červené turistické značce

                        

4.    Osadní výbor uložil:

a)    Br. Műnsterovi požádat firmy o zpracování cenové nabídky plastových oken a dveří na Domě spolků;

b)    Br. Műnsterovi prověřit podmínky provozu nabízeného traktoru na veřejných komunikacích;

c)    O. Žákovi prověřit a předložit sortiment solárního osvětlení (technické parametry, cenové relace aj.), které by bylo vhodné použít na zastávce v „Drahanci“;

d)    Mgr. Zemánkové pověřit pracovníka OV p. Anderse, pokácet túje na zahradě Domu s chráněnými byty;

e)    Mgr. Zemánkové pověřit pracovnici OV p. Drgovou, ke sledování spotřeby elektřiny v KD

 

           

Mgr. Naděžda Zemánková

předsedkyně OV Nevšová v. r.