Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.6

Výpis z jednání č. 6 - 2016

Osadního výboru Nevšová ze dne 6.6.2016

 

 

Přítomni:       Mgr. Naděžda Zemánková, MUDr. Monika Bartíková, Jarmila Kovářová, Ing. Pavel Hrbáček, MVDr. Marek Sedláček, Josef Műnster, Oldřich Žák, Bronislav Műnster

Omluven:       Tomáš Műnster

Hosté:             Ing. Oldřich Kozáček - ředitel BTH Slavičín

 

1.    Osadní výbor vzal mimo jiné na vědomí:

a)    informaci Ing. Kozáčka o možnostech regulace teploty na sále KD a instalaci elektroměru;

b)    informaci Mgr. Zemánkové o projednání stížnosti p. Brosse ve věci oplocení za účasti místostarostky Mgr. Filákové a zástupce SDH  p. J. Münstera;

c)    předloženou projektovou dokumentaci na výstavbu chodníku;

d)    předloženou projektovou dokumentaci na rekonstrukci středu obce;

e)    pracovní smlouvy pracovníků obce Nevšová;

f)     informaci Ing. Hrbáčka o čerpání přidělených finanč. prostředků OV k 31.5.;

g)    informaci Ing. Hrbáčka o návrhu na vyřazení majetku v místní části  Nevšová;

h)    zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v Nevšové za rok 2015

 

2.    Osadní výbor požádal vedení města Slavičína o:

a)    vystavení objednávky BTH Slavičín na instalaci odpočtového elektroměru v KD;

b)    vysečení příkopů kolem cyklotrasy po kapli v Nevšové a komunikace na samoty;

c)    označení a opravu výtluků a propadlin na místních komunikacích;

d)    sledování konce záruky výstavby kanalizace kvůli propadajícím se překopům v komunikaci;

e)    urgenci provedení zkoušky slyšitelnosti rozhlasu v MČ;

f)     zaslání požadavku Povodí Moravy na odstranění zadrnovaných nánosů hlíny v korytě toku Nevšovka po opravě prováděné firmou Horstav;

g)    předání požadavku Službám města Slavičín na nacenění nového oplocení zahrady za Domem s chráněnými byty;

h)    provádění pravidelných revizí mostů a odstraňování závad odbornou firmou;

i)     provedení pasportizace obecní zeleně v Nevšové

 

3.    Osadní výbor souhlasil s:

a)    instalací odpočtového elektroměru v kulturním domě;

b)    se zakoupením plynového sporáku do kuchyně KD a křovinořezu;

c)    odkoupením lesních pozemků v k.ú. Nevšová od pana B. Bače;

d)    poskytnutím dotace TJ Sokol na realizaci rekonstrukce hygienického zařízení na šatnách v částce 10 000,- Kč;

e)    žádostí pana Jaroslava Boráně na vybudování příjezdové cesty přes obecní pozemky ke stavbě svého RD;

f)     umístněním darovaných „Božích muk“ od p. Heckla v katastru obce;

 

4.    Osadní výbor nesouhlasil:

s dotováním výstavby zídek na hranicích obecních a soukromých pozemků

 

5.    Osadní výbor ukládá:

a)    Ing. Hrbáčkovi zpracovat a zaslat návrh provozního řádu v kulturním domě členům OV k připomínkám;

b)    p. Žákovi v součinnosti s p. Kozáčkem předložit optimální variantu technického řešení regulace topení v sále KD;

c)    B. Műnsterovi oslovit firmu a dořešit solární osvětlení na rozcestí v Drahanci;

d)    B. Műnsterovi zajistit dovoz štěpky do zahrady MŠ;

e)    Ing. Hrbáčkovi sdělit stanovisko OV p. Puškárovi k opravě opěrné zídky;

f)     MVDr. Sedláčkovi připravit návrh požadavků OV na konkrétní začlenění místní části do smlouvy mezi Městem Slavičín a Službami města Slavičín na rok 2017;

g)    Mgr. Zemánkové znovu vyhlásit v místním rozhlase přísný zákaz vyvážení jakéhokoliv odpadu na bývalou skládku na konci obce směrem k Pasekám;

h)    Mgr. Zemánkové pozvat na příští zasedání p. Heckla

 

                                                 

Mgr. Naděžda Zemánková

předsedkyně OV Nevšová v. r.