Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.7

Výpis z jednání č. 7 - 2016

Osadního výboru Nevšová ze dne 4.7.2016

 

 

Přítomni:       Mgr. Naděžda Zemánková, MVDr. Marek Sedláček, Josef Műnster, Tomáš Münster, Bronislav Műnster

Omluveni:      Oldřich Žák, MUDr. Monika Bartíková, Jarmila Kovářová, Ing. Pavel Hrbáček

Hosté:             Ing. Jaroslav Končický

 

1.    Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:

a)    záměr na slavnostní svěcení nového kříže – termín bude upřesněn na příští schůzi;

b)    informaci Mgr. Zemánkové o postupu prací na Domě spolků – výměně oken a naceněnění předělení moštovací místnosti sádrokartonem;

c)    vyjádření projektové manažerky, že se v programovém období 2014 – 2020 nenabízí dotační program na zateplení veřejných budov a tedy i Domu spolků v Nevšové;

d)    schválenou dotaci složce TJ Sokol Nevšová Městem Slavičín i osadním výborem na rekonstrukci hygienického zařízení šaten;

e)    informaci Mgr. Zemánkové o zakoupení nové ledničky a sporáku do kuchyně KD;

f)     revizní zprávy o stavu mostů a havarijní stav lávky u č. p. 68;

g)    rozšíření pracovní smlouvy p. Drgové;

h)    schválení plánu společných zařízení vč. priorit v rámci komplexních pozemkových úprav v Nevšové Radou a Zastupitelstvem města Slavičín;

i)     žádost vedoucí odboru ŽP Ing. Slámečkovou zaslanou státnímu podniku Povodí Moravy a jeho odpověď na vyčištění dna koryta Nevšovky v intravilánu obce

 

2.    Osadní výbor žádá vedení města Slavičína o:

a)    vysečení porostů podél komunikace na samoty;

b)    opravu výtluků a propadlin na místních komunikacích;

c)    nacenění rekonstrukce lávky u Domu spolků;

d)    vyčištění části cyklostezky

 

3.    Osadní výbor souhlasil s:

a)    provedením montáže sádrokartonové příčky v moštárně p. M. Gapčem; 

b)    umístěním kříže – „Božích muk“ v trati Čtvrtě;

 

4.    Osadní výbor ukládá:

a)    všem členům osadního výboru zaslat připomínky k návrhu provozního řádu kulturního domu Ing. Hrbáčkovi;

b)    p. Žákovi ve spolupráci s ředitelem BTH Ing. Kozáčkem najít vhodnou a levnou variantu technického řešení regulace topení v sále KD;

c)    p. B. Műnsterovi oslovit firmu a dořešit solární osvětlení na rozcestí v Drahanci;

d)    p. B. Műnsterovi zajistit dovoz štěpky do zahrady MŠ;

e)    Mgr. Zemánkové pozvat na srpnové zasedání pana Heckla;

f)     MVDr. Sedláčkovi připravit návrh požadavků OV na konkrétní začlenění místní části do smlouvy mezi Městem Slavičín a Službami města Slavičín pro rok 2017

                                                 

 

Mgr. Naděžda Zemánková

předsedkyně OV Nevšová v. r.