Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.9

Výpis z jednání č. 9 - 2016

Osadního výboru Nevšová ze dne 29.8.2016

 

 

Přítomni:       Mgr. Naděžda Zemánková, MVDr. Marek Sedláček, Josef Münster, Bronislav Münster, Oldřich Žák, MUDr. Monika Bartíková, Jarmila Kovářová, Ing. Pavel Hrbáček

Omluven:       Tomáš Münster

Host:               Ing. Jaroslav Končický - starosta

 

1.    Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:

a)    informaci Mgr. Zemánkové o uzavření místní prodejny potravin;

b)    informaci MVDr. Sedláčka o přípravě svěcení nového kříže v lokalitě Čtvrtě;

c)    cenovou nabídku na výstavbu nového plotu u Domu s chráněnými byty;

d)    revizi elektrického zařízení v Domě spolků a KD a výši nákladů na opravu;

e)    informaci B. Műnstera a Ing. Hrbáčka o pracích prováděných v Domě spolků;

f)     dvě variantní řešení veřejného osvětlení vč. rozpočtů ve středu obce;

g)    informaci J. Münstera o stavu prasklin na místním kostele, které zůstávají beze změn;

h)    informaci Ing. Hrbáčka o stavu připravenosti hlavních investičních akcí v obci;

i)     žádost MVDr. Sedláčka, aby se OV Nevšová organizačně a finančně podílel na konání „hodových zábav“ a tím pomohl udržet tuto tradici v obci;

j)     ohlasy občanů - hlavně maminek na chod MŠ v Nevšové;

k)    emailovou zprávu paní Pavly Sudkové

 

2.    Osadní výbor žádá vedení města Slavičína o:

nalezení příčiny prosakování vody v klubovně KD

 

3.    Osadní výbor souhlasil s:

a)    požadavkem Klubu důchodců na zřízení tréninkové plochy pro pétanque - pro tyto potřeby uvolňuje travnatou plochu před Domem spolků;

b)    oslovením pekárny ORA Slavičín s dovozem základních potravin po dobu uzavření prodejny a využití pracovnice VPP pro prodej pečiva;

c)    výstavbou nového oplocení za Domem s chráněnými byty Službami města Slavičín;

d)    odstraněním závad na elektrickém vedení v Domě spolků dle revizní zprávy;

e)    umístněním nového veřejného světlení ve středu obce v chodníku podél vodoteče se svítidly LED PILZEO na 5 m stožárech;

f)     podnětem MVDr. Sedláčka, aby se OV organizačně podílel na pořádání hodových zábav v obci a přispěl pořádající složce finanční částkou ve výši 8 tis. Kč;

g)    pozváním ředitelky MŠ paní Spurné na příští schůzi OV;

h)    poskytnutí prostor v KD pro kroužek pro děti zastřešený Mateřským centrem Slavičín.

 

 

Mgr. Naděžda Zemánková

předsedkyně OV Nevšová v. r.