Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.10

Výpis z jednání č. 10

Osadního výboru Nevšová dne 2.10.2017

 

 

Přítomni:      Mgr. Naděžda Zemánková, Bronislav Műnster, Ing. Pavel Hrbáček, Jarmila Kovářová, Josef Münster, MVDr. Marek Sedláček, Oldřich Žák

Omluveni:     Tomáš Münster, MUDr. Monika Bartíková

Hosté:            Ing. Jaroslav Končický, starosta města

 

1.   Osadní výbor mimo jiné bere na vědomí:

a)      objasnění Ing. Končického k plánované trase velmi vysokého napětí 110 kV Slavičín – Slušovice, která má vést i přes k.ú Nevšová;

b)     informaci Br. Műnstera o jednání s vedoucím Městské Policie Slavičín p. Pjajkem k požadavkům osadního výboru k dopravnímu značení MK v Nevšové;

c)     informaci Ing. Hrbáčka o předání písemného požadavku OV Nevšová na provedení změn v územním plánu Nevšové starostovi Ing. Končickému;

d)     informaci MVDr. Sedláčka a J. Münstera o projektu „Rekonstrukce zídky zahrady a výstavba nového oplocení okolo kostela v Nevšové“;

e)     informaci MVDr. Sedláčka o potřebě rekonstrukce schodů ke kapli a možnosti čerpání dotace z Krajského úřadu Zlín v příštím roce;

f)      konání „Rozsvěcování vánočního stromu“ dne 2.12.2017;

g)     konání hodové zábavy dne 24.11.2017;

h)     interpelaci MVDr. Sedláčka na ostatní členy OV o navržení způsobu úpravy terénu kolem kamenného kříže v lokalitě Lochovec na cyklotrase do Slavičína;

 

2.   Osadní výbor žádá vedení města Slavičína o:

a)      zpracování a předložení projektu „Rekonstrukce schodů do kostela v Nevšové“ k projednání v Radě Města Slavičín za účelem schválení dotace z Krajského úřadu ve Zlíně v rámci rekonstrukce místních památek v roce 2018;

b)     zaslání nesouhlasu firmě Javorník s odpovědí na opětovnou reklamaci Města na neuspokojivé provedení opravy cest v místech překopů při kanalizačních pracích;

c)     sepsání smlouvy s TJ Sokol o užívání pétanguového hřiště na pozemku TJ;

d)     urychlené zahájení výstavby oplocení zahrady MŠ v Nevšové;

e)     zaslání požadavku na vyčištění sběrné šachty na křižovatce v Drahanci.

 

3.   Usnesení osadního výboru:

 

Usnesení 1/OsVN 10/17

OV navrhuje zařadit do rozpočtu města pro rok 2018 investiční akci – schody ke kapli s tím, že z rozpočtu 200 tis. Kč by finančně krylo město 50 % a Zlínský kraj 50%

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdrželo se – 0

 

Usnesení 2/OsVN 10/17

OV souhlasí s cenovou nabídkou firmy ENBI na rekonstrukci opěrné zídky kolem kostela

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdrželo se – 0

 

Usnesení 3/OsVN 10/17

OV souhlasí s bezplatným odebráním 20 ks vyřazených stolů ze ZŠ do kulturního domu

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdrželo se – 0

 

Usnesení 4/OsVN 10/17

OV ukládá své člence MUDr. Bartíkové pořídit ozdobnou špici na vánoční strom

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdrželo se – 0

 

Usnesení 5/OsVN 10/17

OV zásadně nesouhlasí s odpovědí firmy Javorník na reklamaci města na kvalitu provedení opravy překopů v místních komunikacích po kanalizačních pracích

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdrželo se – 0

 

Usnesení 6/OsVN 10/17

OV souhlasí s převzetím „vánočního stromu“ od p. Melčáka Oldřicha

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdrželo se – 0

 

Usnesení 7OsVN 10/17

OV odkládá besedu s důchodci na 28.1.2018

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdrželo se – 0

 

 

Mgr. Naděžda Zemánková

předsedkyně OV Nevšová, v. r.