Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.3

Výpis z jednání č. 3 - 2017

Osadního výboru Nevšová ze dne 6.3.2017

 

 

Přítomni:      Mgr. Naděžda Zemánková, MUDr. Monika Bartíková, Bronislav Münster, Ing. Pavel Hrbáček, Oldřich Žák, Tomáš Münster

Omluveni:     Jarmila Kovářová, Josef Münster, MVDr. Marek Sedláček

Hosté:            Ing. Jaroslav Končický, starosta, Ing. Ladislav Janáček, vedoucí odboru investic, Ing. Alena Viktorinová, investiční technik

 

1.   Osadní výbor mimo jiné bere na vědomí:

a)      informace Ing. Janáčka a Ing. Viktorinové k výstavbě chodníku na začátku obce a k rekonstrukci středu obce - 1. etapa v roce 2017 (plánované k dokončení v roce 2016);

b)      informaci Ing. Janáčka o zpracované kompletní projektové dokumentaci akce Nevšová – revitalizace – střed obce;

c)      informaci Ing. Janáčka ke zpracované studii Křižovatka silnic II/493 – III/4931 (Drahanec) – Veřejné osvětlení;

 

2.   Osadní výbor žádá vedení města Slavičína o:

a)      zaslání aktualizovaného jednacího řádu osadních výborů;

b)      zaslání smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a společností AG STAVING s.r.o. na stavbu Nevšová - střed obce – úprava místní komunikace – 1. etapa;

c)      zahájení příslušných kroků k vybudování nové opěrné zdi podél místní vodoteče před hostincem v rámci II. etapy Nevšová – střed obce v letošním roce

 

3.   Usnesení osadního výboru:

a)      OV bere na vědomí informaci zástupců odboru investic města Slavičína o zabezpečení investičních akcí v Nevšové v roce 2017;

b)     OV přerušuje další jednání o provedení veřejného osvětlení na křižovatce na rozcestí v Drahanci z důvodu vysokých finančních nákladů na jeho realizaci;

c)     OV schvaluje žádost manželů xxxxxxxx na odkoupení obec. pozemku parc. č. xxxx

d)     OV vyjadřuje souhlas s uvolněním části svých prostředků na financování výstavby opěrné zdi podél vodního toku před místním hostincem;

e)     OV vyjadřuje souhlas se žádostí Klubu důchodců na vybudování petanguového hřiště mezi Domem spolků a plechovou garáží;

f)      OV pověřuje svého člena Ing. Pavla Hrbáčka zúčastnit se schůzky se zástupci Povodí Moravy k údržbě vodního toku dne 8.3.2017 v Nevšové;

g)     OV pověřuje svého člena p. Bronislava Műnstera zajistit vhodný typ axiálního ventilátoru pro Dům spolků v Nevšové;

h)     OV pověřuje předsedkyni OV Mgr. Zemánkovou požádat Úřad práce na vytipování 2-3 nezaměstnaných osob pro veřejně prospěšné práce v Nevšové na rok 2017

 

 

Mgr. Naděžda Zemánková

předsedkyně OV Nevšová v. r.