Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.7

Výpis z jednání č. 8 - 2017

Osadního výboru Nevšová dne 4.7.2017

 

 

Přítomni:      Mgr. Naděžda Zemánková, MUDr. Monika Bartíková, Bronislav Münster, Ing. Pavel Hrbáček, Jarmila Kovářová, Josef Münster

Omluveni:     MVDr. Marek Sedláček, Tomáš Münster

Nepřítomen: Oldřich Žák

Hosté:            Ing. Jaroslav Končický - starosta

 

1.   Osadní výbor mimo jiné bere na vědomí:

a)      informaci Ing. Hrbáčka o dokončení chodníku na začátku obce s tím, že kolaudace proběhne po zrealizování protilehlé strany části místní komunikace od bytovek;

b)     informaci Ing. Hrbáčka o průběhu prací investiční akce revitalizace středu obce;

c)     informace Mgr. Zemánkové o revizích obecních budov;

d)     přijmutí dvou brigádníků – studentů;

e)     informaci Br. Münstera o průběhu prací na Domě spolků;

 

2.   Osadní výbor žádá vedení města Slavičína o:

a)      uzavření smlouvy mezi TJ Sokol Nevšová a Městem Slavičín o výpůjčce a využívání pozemku TJ, kde je vybudováno hřiště na pétangue na dobu určitou 25 let (po předchozím projednání mezi oběma stranami);

b)     vysečení porostů břehů podél cest - cyklotrasy směrem k Pozlovicím a dále od konce Nevšové směrem k Pasekám;

c)     vyměření a odprodej části parcely č. 4338/1 o výměře 15 m2 a odkoupení parcel. č. 66/2, 66/3 a 4338/22 pro potřeby obce

 

3.   Usnesení osadního výboru:

a)      OV souhlasí s opravou výtluků v místní komunikaci od konce obce po křižovatku k myslivecké chatě firmou SMS s.r.o. a dále opravou místa s velkými výmoly na této vozovce směrem od křižovatky k myslivecké chatě k samotám (v délce cca 30 m);

b)     OV souhlasí s vybudováním nového oplocení kolem místního kostela;

c)     OV pověřuje svého člena p. Münstera J. zjištěním ceny mobilního oplocení tréninkového hřiště a pivních setů (set = stůl + dvě lavice);

d)     OV souhlasí s uzavřením dohody mezi TJ Sokol Nevšová a Osadním výborem Nevšová o užívání pétanguového hřiště na pozemku TJ po dobu 25 let;

e)     OV pověřuje svého člena Ing. Hrbáčka prověřením zájmu majitelů domů od č. 148 po č. 160 o zrušení telefonních kabelů a dřevěných sloupů;

f)      předsedkyně OV ukládá svým členům zaslat Ing. Hrbáčkovi písemné připomínky ke změnám územního plánu Nevšové, a to do konce srpna 2017;

g)     OV souhlasí s vyměřením a odprodejem části travnatého obecního pozemku parc. č. 4338/1 o výměře 15 m2 a odkoupením parcel č. 66/2, 66/3 a 4338/22 pro potřeby obce;

h)     předsedkyně OV ukládá svým členům Münsterovi Br. a Ing. Hrbáčkovi projít obec a zmapovat problémy a potřeby týkající se dopravního značení místních komunikací

 

 

Mgr. Naděžda Zemánková

předsedkyně OV Nevšová v. r.