Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č.9

Výpis z jednání č. 9

Osadního výboru Nevšová dne 5.9.2017

 

 

Přítomni:      Mgr. Naděžda Zemánková, MUDr. Monika Bartíková, Bronislav Műnster, Ing. Pavel Hrbáček, Jarmila Kovářová, Josef Münster, MVDr. Marek Sedláček, Oldřich Žák

Omluveni:     Tomáš Münster

 

1.   Osadní výbor mimo jiné bere na vědomí:

a)      čerpání rozpočtu osadního výboru za leden až srpen 2017;

b)     informaci Ing. Hrbáčka o průběhu prací na revitalizaci středu obce – 1. etapa;

c)     informaci Br. Műnstera o provedeném průzkumu dopravního značení v MČ;

d)     informaci MVDr. Sedláčka a J. Münstera o projektu „Rekonstrukce zídky zahrady a výstavba nového oplocení okolo kostela v Nevšové“;

e)     informaci MVDr. Sedláčka o potřebě rekonstrukce schodů do místního kostela;

f)      informaci o zničeném povrchu cyklostezky mezi Nevšovou a Luhačovicemi;

g)     informaci Mgr. Zemánkové o vysečení břehů a dna potoka členy SDH;

h)     žádost TJ Sokol o finanční výpomoc pro provoz fotbalového mužstva žáků;

i)      zakoupení křovinořezu;

j)      termín hodové zábavy dne 24.11.2017;

k)     informaci Mgr. Zemánkové o připojení zařízení WiFi k počítači v kanceláři KD;

l)      informaci o výměně poškozené zámkové dlažby na ploše před zvonicí;

m)    odstranění závad na elektroinstalaci v KD p. Vašičkou

 

2.   Osadní výbor žádá vedení města Slavičína o:

a)      předložení projektu „Rekonstrukce a výstavba oplocení kostela v Nevšové“;

b)     projednání požadavků v dopravním značení v MČ dle předložené dokumentace;

c)     zpracování projektu na rekonstrukci chodníku pod křižovatkou u kostela. Začátek chodníku by měl navazovat na chodník, který je v projektu revitalizace středu obce;

d)     projednání opravy betonové zídky naproti levobřežního přítoku hlavní vodoteče za prodejnou potravin s Povodím Moravy;

e)     zaslání pasportu zeleně města v MČ Nevšová v elektronické podobě;

f)      vyvolání jednání o opravě nebezpečných úseků cyklostezky Nevšová – Luhačovice;

g)     finanční vypořádání s SDH Nevšová za vysečení břehů potoka z prostředků OV;

 

3.   Usnesení osadního výboru:

a)      OV bere na vědomí soupis nových pozemků města Slavičín v k.ú. Nevšová a jejich vyznačení v mapě po novém uspořádání v rámci komplexních pozemkových úprav;

b)     OV souhlasí s návrhem nových obecních pozemků v obci o celkové výměře 18 ha 7193 m2 v rámci komplexních pozemkových úprav a doporučuje jej ke schválení v Radě a v Zastupitelstvu města Slavičín;

c)     OV navrhuje:

                 I.    zařazení do rozpočtu města Slavičín pro rok 2018 nad rámec běžných provozních výdajů tyto investiční akce:

1)     II. etapa revitalizace středu obce – vybudování opěrné zdi potoka, vč. zábradlí a chodníku dle rozpočtu projektanta

2)     chodník na začátku obce – 2. část (protilehlá strana), rozpočet 300 tis. Kč, nutné pro kolaudaci chodníku, vybudovaném v roce 2017

               II.    převedení neproinvestovaných prostředků (schválených v rozpočtu města 2017), do rozpočtu města na rok 2018:

1)     veřejné osvětlení ve středu obce

2)     zatékání do KD Nevšová ve výši 200 tis. Kč;

d)     OV zásadně nesouhlasí s vedením trasy VVN 110 kW Slavičín – Slušovice přes katastrální území Nevšová. Vedení VVN by svým vzhledem hrubě a necitelně narušilo zdejší přírodu, pohledy na okolní krajinu, naučnou stezku „Okolo Nevšové“ a rovněž krajinu v okolí blízkých lázní Luhačovice. Navíc navrhované řešení je proti zásadám ochrany a udržitelného rozvoje přijatým v Karpatské i v Evropské úmluvě o krajině. Bylo by proto žádoucí, aby byla zpracována jiná variantu vedení koridoru VVN, která by respektovala a nepoškozovala chráněnou krajinnou oblast Bílé Karpaty. Jelikož nepříznivý vliv této stavby na životní prostředí je zřejmý, žádáme o přehodnocení Zásad územního rozvoje Zlínského kraje v této části, která by byla přijatelná pro všechny dotčené obce, nejen tedy pro Nevšovou;

e)     OV navrhuje poskytnutí dotace TJ Sokol Nevšová ve výši 3 000,- Kč a zakoupení sady dresů z rozpočtu OV Nevšová pro fotbalové mužstvo žáků;

f)      OV navrhuje odměnu pro pracovníky obce p. Anderse a Jakoubka z prostředků OV;

g)     OV stanovil termín konání „Besedy pro důchodce“ na 15.10.2017;

h)     OV souhlasí s vyčleněním finančních prostředků OV Nevšová ve výši 8 000,- Kč na pořádání hodové zábavy SDH Nevšová 24.11.2017 a besedy s důchodci;

i)      OV souhlasí se zástupem pí Ing. Boráňové za pí Drgovou po dobu její nepřítomnosti;

j)      OV souhlasil se zakoupením benzinového křovinořezu;

k)     OV souhlasil s celým zafinancováním vybudovaného pétanguového hřiště;

l)      OV souhlasí s nákupem 15 kusů pivních setů (stůl + dvě lavice);

m)    OV souhlasí s rekonstrukcí chodníku podél silnice na křižovatce pod kostelem;

n)     OV souhlasil s položením chráničky za Domem spolků pro instalaci sloupu VO;

o)     OV vyjadřuje souhlas s vyřazením stroje na leštění parket v KD;

p)     OV pověřuje Ing. Hrbáčka zpracovat připomínky pro Návrh na změny územního plánu Slavičín v části Nevšová a předat na stavební úřad ve Slavičíně

 

 

Mgr. Naděžda Zemánková

předsedkyně OV Nevšová, v. r.