Jdi na obsah Jdi na menu
 

Výpis z jednání č. 4

Osadního výboru Nevšová dne 9.4.2018

 

 

Přítomni:      Mgr. Naděžda Zemánková, MUDr. Monika Bartíková, Jarmila Kovářová, Ing. Pavel Hrbáček, Bronislav Műnster, Josef Münster, Oldřich Žák

Omluven:      Tomáš Műnster, MVDr. Marek Sedláček

 

1.   Osadní výbor mimo jiné bere na vědomí:

a)      informace Ing. Končického k požadavkům OV na Město Slavičín;

b)     informaci N. Zemánkové o novém pracovníkovi OV, který nastoupí do trvalého pracovního poměru 1.5.2018 a od 16.4. do 30.4.2018 bude pracovat na DPP;

c)     žádost přítomných manželů Petrášových, Marie Struškové, Evy Lysákové a Miroslavy Vaclové o odkup pozemků;

d)     informaci Br. Münstera k umístnění dopravních značek v MČ;

e)     informaci Br. Münstera o možnosti získání použitých židlí do sálu KD;

f)      informaci N. Zemánkové o zhotovení a ceně zděných příček v suterénu KD;

g)     informaci M. Bartíkové o nutnosti odbor. oprav a nátěrů hracích prvků v zahradě MŠ;

h)     písemnou informaci Ing. arch. Němcové z Krajského pozemkového úřadu Zlín, že Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav v k.ú. Nevšová nabylo dne 28.2.2018 právní moci. Do 6 měsíců bude vydáno Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. To nabude právní moci 15. den vyvěšením na úřední desce a tímto dnem bude v katastru nemovitostí změněna mapa obce dle návrhu.

 

2.   Osadní výbor žádá vedení města Slavičína o:

zvážení navrhované ceny obecních pozemků parc. č. 630/15, 630/11, 630/19 a 630/16 v k.ú. Nevšová podle znaleckého posudku. Tyto parcely jsou podle současného územního plánu vedeny jako plochy individuálního bydlení, ale jsou užívány jako zahrady majiteli těchto rodinných domů.

 

3.   Usnesení osadního výboru:

a)      OV souhlasí, aby novému zaměstnanci pro místní část Nevšová byl základní měsíční plat navýšen z prostředků vyčleněných pro OV Nevšová;

b)     OV souhlasí s umístněním dvou nových sloupů VO na pozemku parc. č. 595/7 a dvou nových sloupů  VO na pozemku parc. č. 4316/2;

c)     OV souhlasí s prodejem obecních pozemků parc. č. 630/15, 630/11, 630/19 a 630/16 v k.ú. Nevšová majitelům rodinných domů v Nevšové č. 118, 119 a 121 a navrhuje cenu ve výši …….- Kč/ m2;

d)     OV souhlasí s  vyčištěním zanesených dešťových roštů v lokalitě „Cigánka“ zaměstnancem obce;

e)     OV souhlasí s mimořádnou odměnou …..,- Kč paní Janě Drgové za zaučení nového zaměstnance obce

 

 

Mgr. Naděžda Zemánková

předsedkyně OV Nevšová, v. r.

 

Stáhnout jako PDF