Jdi na obsah Jdi na menu
 

Výpis z jednání č. 7

Osadního výboru Nevšová dne 10.8.2018

 

 

Přítomni:      Mgr. Naděžda Zemánková, MUDr. Monika Bartíková, Jarmila Kovářová, Ing. Pavel Hrbáček, Bronislav Műnster, Josef Műnster

Omluven:      MVDr. Marek Sedláček

 

1.   Osadní výbor mimo jiné vzal na vědomí:

a)  informaci z jednání na MěÚ s pořizovatelem územního plánu;

b)  informaci Mgr. Zemánkové o provedení vysečení krajnic podél cyklostezky a krajnic cesty na Paseky a nutnosti odstranění křovin zasahujících do uvedených komunikací;

c)  informaci Mgr. Zemánkové o vzorném plnění prací pracovníky obce a navržení odměny;

d)  nástup na DPP pana Josefa Anderse od 1. 9. 2018;

e)  žádost p. Mikše o odstranění náletových dřevin u stodoly, kterou hodlá zbourat;

f)   žádost Ing. Chmely o odkup pozemku parc. č. ......... nebo jeho části v k.ú. Nevšová;

g)  žádost paní Mgr. L. Pazderové o pokácení tří ovocných stromů na obecním pozemku, parcela č. 607/2 v k.ú. Nevšová, které brání přístupu na parcelu č. 779/6;

h)  informaci Ing. Hrbáčka o dokončených stavbách a průběžném provádění a přípravě dalších investičních akcí v obci, které budou dokončeny ještě v letošním roce;

i)   dočasnou přeložku telefonního vedení ve středu obce;

j)   požadavek Klubu seniorů na opravu a instalaci starého kříže u cyklotrasy na Lánech;

k)  návrh programu na pietní akci ke 100. výročí ukončení I. světové války;

l)   požadavek p. Soukupa č. 77 na odkoupení „Uličky“ – to je pozemku vedle domu p. Zahradníka č. 176, s nímž vejde v jednání (podá písemně na MÚ);

m)informaci Br. Műnstera o předběžném rozpočtu na opravu a rozšíření startovací plochy u hasičských buněk

 

2.   Osadní výbor žádá vedení města Slavičína o:

a)  výměnu dopravní značky maximální tonáže 3,5 t na konci obce směrem k Pasekám;

b)  instalaci dopravního zrcadla pod bytové domy v ulici Čtvrtě;

c)  posunutí dopravní značky zákazu vjezdu na cyklotrase na konci Nevšové do Slavičína (naproti domu č. 160) o cca 20 m (za odbočku na polní cestu nacházející se vedle novostavby manželů Boráňových);

d)  instalování sloupu s veřejným osvětlením pod dolním bytovým domem na začátku obce a pod domy p. Ing. H. Chmely a J. Boráně;

e)  zajištění dohledu odpovědného pracovníka města na provádění oprav výtluků v obci, s případným stanovením termínu na odstranění nekvalitně provedené práce;

f)   zajištění prořezání dilatační spáry v prasklém betonu před Domem spolků;

g)  urgenci provedení opravy výmolů asfaltovým postřikem za obcí směrem k Pasekám;

h)  vyvolání jednání zástupců Města Slavičín a OV Nevšová s p. Ing. A. Chmelou a p. J. Ocelíkem

 

3.   Usnesení osadního výboru:

a)  OV souhlasí s předběžným rozpočtem na provedení opravy části obecní cesty na Paseky v délce cca 30 m

b)  OV souhlasí s vyplacením mimořádné odměny zaměstnancům obce

c)  OV souhlasí s nákupem domény a nekomerčního cenového programu webových stránek obce

d)  OV souhlasí s písemnou žádostí Mgr. Pazderové na pokácení tří ovocných stromů na obecní parcele č. 607/2 v k.ú. Nevšová, které brání příjezdu na její pozemek

e)  OV posoudí stav odloženého chátrajícího starého kříže u cyklotrasy na Lánech a následně rozhodne o jeho případné opravě

f)   OV souhlasí s vytipovanou obecní lokalitou na ukládání vykopané zeminy při provádění II. etapy revitalizace středu Nevšové

g)  OV předběžně souhlasí se žádostí p. J. Mikše o odstranění náletových dřevin na obecním pozemku u stodoly, kterou hodlá zbourat. Asanaci stodoly OV podmiňuje podáním písemné žádosti na stavební odbor města Slavičín

h)  OV souhlasí s vyvoláním jednání zástupců Města Slavičín, Osadního výboru Nevšová s p. Ing. A. Chmelou a p. J. Ocelíkem ve věci odkoupení pozemku parc. .........

i)   OV souhlasí s úhradou ......... Kč p. Kadlečkovi za sečení tréninkové plochy

j)   OV ukládá svému členu Br. Műnsterovi projednat s jednatelem ABM Hrádek p. Hecklem výběr místa v areálu ABM na ukládání posečené trávy z obou hřišť

k)  OV souhlasí s přijetím p. J. Anderse č. 76 na dohodu o provedení práce od 1. 9. 2018

 

 

Mgr. Naděžda Zemánková

předsedkyně OV Nevšová, v. r.

 

Stáhnout jako PDF