Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace OV č. 10

article preview

P/D: 10/07/10/2019

 

Zápis  č.  10

z  jednání  OV  Nevšová  dne  7. 10. 2019

 

 

Místo zasedání:

KD Nevšová

Začátek a konec jednání:

17:00 – 20:30 hodin

Počet přítomných členů:

8 (dle prezenční listiny)

Omluvení členové:

M. Kovář

Neomluvení členové:

-

Dále přítomen:

Mgr. Tomáš Chmela, starosta města

Osoby přizvané na jednání:

-

Ověřovatelé zápisu:

Bronislav Münster

Zapisovatel:

Mgr. Naďa Zemánková

 

 

Schválený program jednání:

 

 • Zahájení zasedání
 • Kontrola usnesení
 • Informace o činnostech
 • Příprava akce „Rozsvěcování vánočního stromu“
 • Diskuse, různé
 • Závěr

 

 

 1. Osadní výbor bere na vědomí:  informace předsedy OV B. Münstera:

 

 1. Kontrola usnesení a úkolů z posledního zápisu
 2. Informace o konzultaci se zástupci Euroregionu BK ve Zlíně a RRA Zlín XXXXXXXX požádal o vypracování žádosti o dotaci z RBK na r.2020, práce na dotaci budou hrazeny z rozpočtu obce, jedná se o techniku na údržbu,  nové informační tabule
 3. Informace o rekonstrukci příjezdové silnice do obce  - zařazena do mapy oprav na r.2020

Zda rekonstrukce proběhne se bude dále odvíjet finančních možností

 1. Zimní údržba 2019-2020 + cyklostezka Stará cesta – informace p.starosty T. Chmely - p. Latinák připravuje smlouvu
 2. Připomínka – zajistit informovanost od jednotlivých odborů města vč. SMS  směrem k OV Nevšová
 3. Předání soupisu investičních akcí ekonomovi města p.Lysáčkovi

- Střed obce od č.p.51 dále

- Knihovna

- Horní konec – parkovací místa

 1. Návrh na řešení projektů v r. 2020

- Most u č.p. 100 – aspoň územní rozhodnutí

- Kompletní projekt na ulici Čtvrtě vč.VO, chodníků, parkovacích míst,…

- Projekt na parkovací místa – Horní konec naproti č.p.61

- Projekt na vpusť u XXXXXXXXXX

 1. Informace o projektech řešených společně s investičním odborem:

- Střed obce pod kaplí od č.p. dále, EoN – 2020, řešit jako PP

- Rekonstrukce mostu u č.p.100 – průběžný úkol – 2020, řešit jako UR

- Dokončení kanalizace k domům v ulici ke hříšti – průběžný úkol - 2020

- Bezbariérové vstupy – M.Sedláček + XXXXXXXXX – aktualizace informací + nová vnitřní dispozice pro TP na DS - dotace

- Dopravní zrcadla + značky – inv. odd. města , nemáme zatím termín dodání značek ani možnost řešení zrcadla na horním konci u výjezdu na paseky. Zrcadlo u bytovek č.p.156-157 je vyjádření inv. odd. v bodě Ostatní.

- VO u XXXXXX a XXXXXXXX je nyní v řízení stavebního odboru , návrh termínu je listopad 2019

- Úprava chodníku od č.p.61 XXXXXXXX – předložit  návrh řešení – M. Kovář (viz – zápis OV č.4- bod č.1 – petice občanů), zadat na inv. odd. jako UR-PP pro období 2020-2021

- Posílení přívodu elektřiny k buňkám SDH – inv.odd.města

 

 1. Ostatní:
 • Poděkování pořadatelům oslav 570 let obce, vyhodnocení
 • Beseda s důchodci ze dne 6. 10. – vyhodnocení
 • Pro bezpečný výjezd u bytovek č.p.156-157 na začátku obce je nutný ořez stromů, zrcadlo na výjezdu na krajskou komunikaci nebude povoleno.
 • Řešení uličky „ Kozice“, zaměření – B.Münster, smlouva města s  XXXXXXXX o

převodu pozemku na obec, pak teprve úprava nájezdu – předpoklad jaro 2020

 • Protiskluzná úprava schodů KD: dodal B.Münster - instaluje pracovník obce
 • Kontejnery: nový na kov, XXXXXXXX. – otv. doba, průběžný úkol - p.tajemník řeší podmínky pro umístění fotopasti
 • Odvoz hlíny: XXXXXXXXXXXx. – povrh upraven, nyní závoz XXXXXXXX
 • Cesta na paseka – částečnou opravu provedly SMS
 • Opěrná zeď u autoopravny XXXXXX – informovat dopisem XXXXXXX
 • Žádost na EoN o provedení silnější el.přípojky do areálu hřiště- inv.odd. města
 • Zajištění vánočního stromu – požadavek na XXXXXX, případně poptat občany v obci
 • Organizační zajištění „Rozsvěcování vánočního stromu“
 • Smlouva o výpůjčce sekačky a ceny za sečení a údržbu- řeší právník města XXXXXXXX
 • Nový pracovník na obci na VPP - p. XXXXXX,úkoly bude dávat XXXXXX,kontrola

p.Münster Br.

 • Opravy na zahradě MŠ Nevšová:  SMS a p.XXXXXX, řešení údržby r.2020
 • Předání majetku Svazu žen (nádobí na KD) na OV Nevšová
 • Obnovení vyřešení problému osvětlení na rozcestí v Drahanci ve spolupráci s inv.odd. města Slavičína, podklady budou předány p.XXXXXX- jaro 2020
 • Umístění lavičky u nového kříže u cyklostezky směrem na Luhačovice – r.2020
 • Odměna XXXXXXXXX za brožury k oslavám – starosta p.T.Chmela, p.Latinák,

odměna bude řešena z prostředků města Slavičína

 • Petice za udržení stanice Policie ČR ve Slavičíně – předána p.starostovi T.Chmelovi , OV děkuje všem zúčastněným
 • Oprava zábradlí u č.p.100 a branka u MŠ Nevšová – oprava zadána p. XXXXXXX
 • Vyřešení odvozu a umístění hlíny při stavbách v obci – dlouhodobý problém, dle vyjádření p.starosty se řeší studie na dlouhodobé řešení problému
 • Kácení suchého stromu na horním. konci obce u XXXXXX. Strom se nachází na pozemku XXXXXXX Bude odborně pokácen po dohodě se zodp.odborem města.
 • Uložení smrkových klád soukromníkem na horním konci
 • Řešení žádosti o nabytí pozemku za obcí - p.XXXXX,  p.XXXXX. Nutné vyjádření OV Nevšová na základě podkladů, které budou zaslány na následující OV 4.11 2019.
 • Vyřešení nájezdu k domu  p.XXXXXXX. Nájezd bude řešen jednoduchou skrývkou a dále návozem kamene, na který bude použit jako zásyp materiál za Domem spolků.
 • Převod finančních prostředků obce z r.2019 na r.2020
 • Odstranění dřevěného sloupu (dříve pevná telefonní linka) u komunikace mezi čísly 84 a 45 (dům v likvidaci)

 

 1. Diskuse a další připomínky:

 

 

 1. Osadní výbor žádá vedení města Slavičína o:

 

 • Dokončení smlouvy o zimní údržbě.

Je ale prosím nutné smlouvu nejdříve zaslat na OV Nevšová k posouzení reálných  nákladů údržby a podmínek zimní údržby

 • V pokračování prací uvedených výše v bodě h, - Investiční oddělení
 • Dokončení smlouvy o pronájmu sekačky a platbách za údržbu vedlejší plochy SDH ve sportovním areálu
 • Investiční oddělení o vyřešení instalace solárního osvětlení na rozcestí Drahanec ve spolupráci s OV
 • Vyřešení odstranění dřevěných sloupů za č.p.100 a mezi č.p. 84 a 45 (dům v likvidaci)  tento bod se též neustále opakuje, je třeba už konečně najít řešení s firmmou CETIN

 

 

 1. Usnesení

 

Usnesení 1/OsVN 10/19 

Osadní výbor souhlasí s umístěním solární pouliční lampy na rozcestí v Drahanci

Hlasování: pro - 8, proti – 0, zdrželo se – 0

 

Usnesení 2/OsVN 10/19 

Osadní výbor souhlasí s přijetím daru – vybavení kuchyně v kulturním domě - od Svazu žen Nevšová na základě jednání s předsedkyní XXXXXXXXX

Hlasování: pro - 8, proti – 0, zdrželo se – 0

 

Usnesení 3/OsVN 10/19 

Osadní výbor souhlasí s převodem finančních prostředků obce, které zůstanou nevyčerpané na účtu na konci r.2019, na r.2020

Hlasování: pro - 8, proti – 0, zdrželo se – 0

 

Usnesení 4/OsVN 10/19

Osadní výbor doporučuje odměnu pro XXXXXXXX za brožury k výročí obce, odměna bude vyplacena z rozpočtu města Slavičína

Hlasování: pro – 8 , proti – 0 , zdrželo se – 0

 

 

Usnesení 5/Os VN 10/19

Osadní výbor souhlasí s řešením nájezdu k domu manželů XXXXXXXX (proti obchodu).

Bude provedena nízká skrývka půdy, zásyp kamenivem a následně použitý materiál za Domem spolků.

Hlasování: pro – 8 , proti – 0 , zdrželo se - 0

 

 

 

 

 

 

Termín další řádné schůze 4.11. v 16 hodin za účasti členů Rady města, ředitele SMS a vedoucí odborů.

 

                           

                                                                                              

Bronislav Münster

                                                                                              předseda OV Nevšová

 

Stáhnout jako PDF