Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace OV č. 12

article preview

P/D: 12/02/12/2019

 

Zápis  č.  12

z jednání OV Nevšová  dne  2. 12. 2019

 

 

Místo zasedání:

KD Nevšová

Začátek a konec jednání:

17:00 – 20:00

Počet přítomných členů:

7

Omluvení členové:

2

Neomluvení členové:

-

Hosté

Ing.Pavel Hrbáček

Osoby přizvané na jednání OV:

-

Ověřovatelé zápisu:

Bronislav Münster

Zapisovatel:

Bronislav Münster

 

 

Schválený program jednání:

 

 • Informace z vedení města – rozpočet obce na r. 2020
 • Plán mobility 2020
 • Investiční odbor
 • Správa majetku
 • Ostatní
 • Závěr

 

 1. Informace o rozpočtu pro OV Nevšová pro r. 2020:

 

Předseda OV informoval členy OV o návrhu rozpočtu OV Nevšová pro r. 2020 a o jednání

o rozpočtu se starostou T.Chmelou dne 30.11. 2019.

 

 • Návrh finanční částky podpory obce pro r. 2020
 • Úhrada části VO v obci z městských prostředků
 • Úhrada projektu na rekonstrukci elektrických rozvodů v MŠ Nevšová
 • Práce na plánu mobility – chodník od č.p.XXXXX až ke KD
 • Úhrada a podpora projektů bezbariérových vstupů na KD a DS
 • Finanční podpora při koupi techniky pro obec / traktor – zatím řešen přes dotaci RBK/
 • Projekt a spolupráce s ŘSZK při rekonstrukci komunikace do obce – střed obce pod kaplí
 • Příprava realizace kanalizace pod RD ke hřišti / řeší se dotační profinancování PD /
 • Výsadba ovocných stromů v katastru obce / projekt Strom pro krajinu /

 

Návrh na zadání projektů pro období 2020 - 2021

 • Most u č.p. XXXXX, OV požaduje začít aspoň územním rozhodnutím
 • Zadání kompletního projektu ulice Čtvrtě vč.VO, chodníků, parkovacích míst
 • Projekt vpusti u domu p. XXXXX č.p. XXXXX

 

OV žádá informace od investičního oddělení města – p. XXXXX, p. XXXXX

 • Reklamace nátěru zábradlí u č.p. XXXXX – znovu zreklamovat
 • Žádost na posílení přívodu elektřiny k buňkám SDH – jaro 2020
 • Veřejné osvětlení u domu p. XXXXX a p. XXXXX – bude realizováno jaro 2020
 • Dopravní zrcadla a značky  - řeší se
 • Dokončení kanalizace u domů ke hřišti – projekt + realizace
 • Střed obce pod kaplí od č.p. XXXXX a dále - projekt + realizace 2020
 • Solární osvětlení komunikace rozcestí Drahanec - zjistit podmínky realizace, případně projekt a povolení - realizace jaro 2020
 • Odstranění dřevěných sloupů za č.p. XXXXX a dále XXXXX, XXXXX
 • Oprava prvků v MŠ – komunikace mezi OV a fy Garden zaslána na inv. oddělení

Informace: tajemník města p. XXXXX a p. XXXXX, jednatel SMS

 • Zimní údržba v obci – smlouva podepsána – Zápis OV č.11 ze dne 4.11 2019
 • Údržba MŠ Nevšová - dne 15.11. byla schůzka s řed. SMS o údržbě MŠ.MŠ budou nadále udržovat SMS vč.školní zahrady , dohodnuta výměna hlíny v přírodní enviromentální učebně jaro 2020

Informace od majetkového oddělení města – p. XXXXX

Žádosti o odkup, pacht pozemků:

 •  p. XXXXX – schůzka u p.starosty p.T.Chmely  
 •  p. XXXXX – OV doporučuje prodej pozemku
 •  p. XXXXX – dle vedení města je třeba dále projednat s p. XXXXX celkové řešení
 •  p. XXXXX – OV zatím nedoporučuje výměnu ani prodej pozemků z důvodu možnosti   

   rekonstrukce místní komunikace směr dále na paseky- Plán společných zařízení

 

 • Smlouva o pronájmu sekačky a náklady na údržbu sportovního areálu SDH - nutno podepsat zástupci SDH a TJ SOKOL .
 • Kácení suchého stromu na konci obce - strom bude v nejbližší době pokácen
 • Úvoz Kozice – úprava pozemku u p. XXXXXXXXXX poslal na OV legislativní návrh řešení, který je nutno projednat s p. XXXXX .Schůzka bude v lednu 2020.
 • Jak řešit systémově ukládání hlíny při budování RD v obci, centrální skládka – zatím není  možné řešit centrálně, zatím není vyřešen vhodný prostor

 

 

 1. OV bere na vědomí:  informace předsedy OV B. Münstera a dalších členů OV:

 

 • Pronájem-koupě pozemků na konci obce p. XXXXX – v řešení – bod majetkové odd.
 • Pronájem-koupě pozemků na konci obce p. XXXXX. – v řešení – bod majetkové odd.
 • Dotace RBK  - dotace podána 4.11. na RBK. Výsledek dotace bude znám na přelomu ledna a února 2020, z fin. prostředků OV budou hrazeny náklady na žádost o dotaci
 • Inventarizace klíčů - dokončena a je třeba řešit klíče od kanceláře KD
 • Nákup vnitřních dveří na KD – sociální zařízení a kancelář- řešením pověřen p.PhDr. Anders a p. Drgová – úkol trvá do r. 2020
 • Protiskluzová úprava schodů KD - vyřešeno
 • Odvozy hlíny v obci - dlouhodobý problém
 • Uzavření skládky hlíny na konci obce - skládka bude uzavřena na jaře 2020
 • Oprava betonu u domu spolků - zatím neřešeno z časových důvodů
 • Parkování vozidel na obecních komunikacích a pozemcích - DS zabijačky, KD akce, za č.p. XXXXX a další – p. Drgová bude upozorňovat nájemce DS na zabijačky, ať neparkují v průběhu zabíjačky v okolí DS a využívali parkovací místa za obchodem.
 • V příštím roce se OV zaměří ve spolupráci s Městskou policií a Policií ČR na parkování vozidel na obecních pozemcích v obci
 • Cesta XXXXX – úkol na r. 2020
 • Skládka dřeva na konci obce - začíná odvoz dřeva
 • Lavka na petangue – lávka vyřešena
 • Bezbariérové vstupy – info p.Sedláček , XXXXX / Münster B./- Plán mobility
 • Nový pracovník na VPP v obci p XXXXX
 • Akce pro pořadatele oslav obce – akce bude v r.2020 z časových důvodů
 • Reklamní předměty obce – propisovací tužky a klíčenky zakoupeny pro účely spolků v obci
 • Nájezd do sportovního areálu - realizace v r.2020
 • Úkol pro p.Hustáka – prověřit ceny a dodání stanových přístřešků
 • Seznámení členů OV s jednáním Sportovní komise města
 • Úkol pro p.Medvědovou a p.Drgovou – prověřit možnost dodání dřevěného malovaného betléma a doplnit dále vánoční osvětlení
 • Úkol pro p.Br.Münstera – zajistit pasport VO + rozhlas
 • Úkol pro p.Br.Münstera -  nahlášení na infocentrum – při kladení věnců dávat pouze dva
 • Úkol pro p.Kováře a Sedláčka – zakoupení várnic
 • Úkol pro p.Br.Münstera – zakoupení posypových plastových zásobníků
 • Úkol pro p.Sedláčka a p.J.Münstera – řešení interiéru kaple pro rekonstrukci
 • Úkol pro p.Br.Münstera – zajistit v jarních a letních měsících sečení trávy u komunikace nad kaplí a dále na cyklostezku ke Slavičínu
 • Úkol pro p.Br.Münstera – prověřit instalaci odpočtových elektroměrů v KD a DS
 • OV doporučuje finanční podporu 8 000,- SDH Nevšová na akci „ nevšovské hody 2019„
 • Úkol pro p.M. Kováře – dokončení elektronického kalendáře akcí na KD a DS
 • Úkol pro p.Br.Münstera – upozornit SDH a TJ Sokol na možnost dotací RBK - leden 2020
 • Podpora TJ Sokol Nevšová při rekonstrukci šaten – zajištění kontejneru na odvoz stav.suti
 • Úkol pro Br.Münstera-zajistit  zřízení rozhlasového hnízda pod Domem s integr.byty
 • OV – posoudit možnost zřízení zábradlí k Domu s integr.byty
 • OV -  zřízení parkoviště u DS
 • OV – zajistit možnost el.přípojky do parku proti č.p. XXXXX

 

 

4.   Usnesení

 

Usnesení 1/OsVN 12/19 

Osadní výbor souhlasí s finanční podporou 8 000,- pro SDH Nevšová – akce „nevšovské hody“. Kvůli finanční uzávěrce bude vyplaceno z rozpočtu r. 2020.

Hlasování: pro - 7, proti – 0, zdrželo se – 0

 

Usnesení 2/Os VN 12/19

Osadní výbor žádá odbor majetku o odpověď p. XXXXX.– nesouhlasíme z prodejem ani pronájmem pozemků u komunikace směrem k pasekům – Plán společných zařízení

 

 

 

 

 

Termín další řádné schůze 13.1. 2020 v 17.00.

 

                                                                                                                      

Bronislav Münster

                                                                                               předseda OV Nevšová

 

Zapsala: Jana Drgová

 

 

Výpis_OV_12_2019_PDF