Jdi na obsah Jdi na menu
 

article preview

P/D: 02/04/02/2019

 

Výpis  č.  2

z  jednání  OV  Nevšová  dne 4. 2. 2019

 

 

Místo zasedání:

KD Nevšová

Začátek a konec jednání:

17:00 – 20:30 hodin

Počet přítomných členů:

7 (dle prezenční listiny)

Omluvení členové:

J. Drgová, F. Anders

Neomluvení členové:

0

Dále přítomen:

Mgr. Tomáš Chmela, starosta města

Osoby přizvané na jednání:

-

Ověřovatelé zápisu:

Bronislav Münster

Zapisovatel:

Mgr. Naděžda Zemánková

 

 

Schválený program jednání:

 

 • Zahájení zasedání
 • Kontrola usnesení
 • Plán činnosti OV Nevšová
 • Investiční akce
 • Různé
 • Závěr

 

 1. Osadní výbor bere na vědomí:

 

 1. informace Bronislava Münstera o schůzce předsedů OV místních částí a vedení města ze dne 1. 2. 2019;
 2. informace N. Zemánkové o průběhu schůzky ze dne 1. února členů OV a zástupců jednotlivých složek obce Nevšová, o jejich záměrech a připomínkách;
 3. informace p. starosty Mgr. Chmely o plánovaném rušení autobusových a vlakových spojů – hl. dálkových linek;
 4. kontrolu plnění usnesení a úkolů ze schůze 7. 1. 2019;
 5. organizaci zimní údržby obce, využití nakladače pro odvoz sněhu a zaplacení 1x z obecního rozpočtu;
 6. problém se snížením tržeb obchodu Hruška a hrozbě případného zrušení obchodu;
 7. seznam projektů určených k zaslání na MěÚ Slavičín pro zhotovení projektové dokumentace;
 8. jednání ohledně žádosti manželů XXXXX na opravu účelové komunikace kolem jejich nemovitosti - řešení bude provedeno v souladu s investičním odborem Slavičín;
 9. žádost I.U. a T.J. o odkup pozemků;
 10. žádost paní XXXX .Paní XXXX žádá prostřednictvím OV Nevšová patřičný odbor města Slavičína o vstup do jednání s Úřadem pro zastupování státu o převod pozemku  v okolí budov  do vlastnictví města.

Dle sdělení pana starosty má toto jednání zahájit bytové družstvo OBZOR a žádat o převod do vlastnictví družstva.

 1. Ing. Martin Kovář referoval o inventarizaci klíčů od obecních budov, úpravě www stránek obce, o vytvoření facebookového profilu a dále zajistí výměnu klíčů od Domu spolků;
 2. připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2019;
 3. B. Münster zajistí již v minulosti odhlasované pokácení túje u kamenného kříže za kapličkou a osloví majitele pozemku pana XXXXXXXX
 4. B. Münster informoval o fázi záměru zajistit dotaci z MŠMT na dobudování sportovního areálu;
 5. nacenění oprav suterénu a klubovny  KD XXXXXX. – cca 250 tis.- rozhodnuto, že renovace letos nebude prováděna;
 6. B. Münster informoval o dokončení topení v domě spolků v prostorách pro pracovníky;
 7. termín a předběžný program oslav výročí 570 let od první písemné zmínky o obci Nevšová;
 8. potřebě zakoupit nový stroj zimní údržby a možnost výměny sněhové frézy
 9. B.  Münster prověří možnosti zakoupení multifunkčního malotraktoru na leasing. Tím bychom vyřešili i předešlý bod – r.
 10. inf. Bronislava Münstera o vytržení a poškození střešních oken sněhovou lavinou na střeše kulturního domu;
 11. inf. N, Zemánkové o zakoupení nových židlí do KD;
 12. inf. Marka Sedláčka o svěcení křížové cesty 10. 3. 2019 a nutnosti údržby trasy cyklostezky;
 13. inf. Zuzany Medvědové o prověření cen vánočního osvětlení na nové sloupy veřejného osvětlení;
 14. žádost XXXX a XXXXX č.p. XX o odkup parcely. Byl vyhotoven revizní znalecký posudek, kde byla stanovena prodejní cena. XXXX a ani XXXX  s uvedenou cenou nesouhlasí a nesouhlasí ani s výměnou za jiný pozemek.

Dle sdělení p. starosty není možná jiná varianta. Pouze prodej za odhadní cenu nebo výměna, případně výměna a doplatek.

 1. další bod schůze OV bylo možnost rekonstrukce knihovny, předběžný rozpočet cca 400 tis Kč
 2. p. XXXXX předala petici občanů k instalaci dopravního zrcadla v křižovatce u č.p. XXX
 3. OV projednal možnost letních brigád studentů v obci
 4. Poslední bod byl návrh rekonstrukce zahrady u kaple

           

 

 

 1. Osadní výbor žádá vedení města Slavičína o:

 

 1. proplacení 1x – nakladače při zimní údržbě
 2. prověření pojistné události – střešní okna KD – neřešit, okna jsou již vyřešena
 3. žádáme o vstup do jednání s Úřadem pro zastupování státu – pozemky pod bytovkami ( bytové družstvo OBZOR ?)
 4. prověřit umístění  dopravního zrcadla na křižovatce na konci obce (viz petice)
 5. prověřit pozemek -  parcela  (cca 75m²), zda patří do ochranného pásma Povodí, nebo je možnost odkoupení p. XXXXXX
 6. prověřit proč opakovaně vypadává a nesvítí veřejné osvětlení dolní poloviny obce
 7. p. starostu o prověření  možnosti dotací na koupi a rekonstrukci neobydleného domu v obci a neobydleného domu v areálu ABM na obecním pozemku
 8. zajistit veřejné osvětlení :
  • za Domem spolků
  • u bytových domů č.p. XXXXX
  • křižovatka Čtvrtě  / p.B. a CH. /
 9. dokončení oplocení kaple
 10. zjištění možností dotací na vybudování bezbariérového vstupu do1 .patra Domu spolků a kulturního domu / fy ALTECH Uh. Hradiště /
 11. vstoupit do jednání o možnosti vykoupení pozemků pod bývalou požární nádrží / směrem k pasekám /

 

Dále OV žádá vedení města Slavičína o vyjádření se k Návrhu projektů pro zpracování inv. odd. Města Slavičína a to v koordinaci s OV Nevšová.

     

 

 

 

 

 1. Usnesení

 

Usnesení 1/OsVN 2/19

Osadní výbor souhlasí s příspěvkem 3 000,- Kč na dětský karneval pořádaný 23. 3. 2019 Klubem žen Nevšová

Hlasování: pro - 7, proti – 0, zdrželo se – 0

 

Usnesení 2/OsVN 2/19

Osadní výbor souhlasí s nákupem 130 ks židlí do Kulturního domu Nevšová v hodnotě cca 130 tisíc Kč

Hlasování: pro - 7, proti – 0, zdrželo se – 0

 

Usnesení 2/OsVN 3/19

Osadní výbor souhlasí se žádostí paní I.U. a T.A. o odkoupení části pozemku nové parcely č.  = 3m² a  = 15m²

Hlasování: pro - 7, proti – 0, zdrželo se – 0

 

 

 

Termín příští řádné schůze: 4. 3. 2019 v 17:00 hodin

 

                                      

                                                                                              Bronislav Münster

                                                                                              předseda OV Nevšová

 

Zapsala: Mgr. Naděžda Zemánková

 

Stáhnout jako PDF