Jdi na obsah Jdi na menu
 

article preview

P/D: 03/04/03/2019

 

Zápis  č.  3

z  jednání  OV  Nevšová  dne  4. 3. 2019

 

 

Místo zasedání:

KD Nevšová

Začátek a konec jednání:

17:00 – 20:30 hodin

Počet přítomných členů:

8 (dle prezenční listiny)

Omluvení členové:

J. Drgová

Neomluvení členové:

 

Dále přítomen:

Mgr. Tomáš Chmela, starosta města

Monika Hubíková, místostarostka

Osoby přizvané na jednání:

Ing. Pavel Hrbáček

Ověřovatelé zápisu:

Bronislav Münster

Zapisovatel:

Mgr. Naďa Zemánková

 

 

Schválený program jednání:

 

 • Zahájení zasedání
 • Kontrola usnesení
 • Plán činnosti OV Nevšová
 • Investiční akce
 • Různé
 • Závěr

 

 1. Osadní výbor bere na vědomí informace předsedy OV B. Münstera:

 

 1. Kontrola usnesení a úkolů z posledního zápisu;
 2. Schválen požadavek klubu žen 3 000,- na dětský karneval – dodat podklady;
 3. Nákup židliček pro KD - při výběrovém řízení uspěl Nábytek Šuráň s nejnižší cenou 101 559,- Kč bez DPH;
 4. Stav prací na projektech požadovaných OV;
 5. Kácení túje nad kaplí – projednáno i s majiteli pozemku, pokácení jabloně na „Cikánce“ na obecním pozemku v současné době v užívání manželů XXXXXX.
 6. Nákup nové mechanizace, víceúčelový traktor. Výběr bude probíhat na výstavě této techniky 12. 4. 2019 ve Slavičíně. Traktor bude nakoupen na Město Slavičín a splácen v dohodnutých ročních splátkách městu Slavičín Osadním výborem Nevšová;
 7. Osazení dopravního zrcadla – termín duben;
 8. Údržba cyklostezky pro svěcení křížové cesty;
 9. V dubnu proběhne audit veřejného osvětlení, rozhlasu a realizace 3 nových sloupů;

V tomto bodu na základě auditu žádáme i technické řešení problémů s VO - hlavně dolní konec obce a rozhlasem;.

 1. Řešení bezbariérových vstupů do Domu spolků nelze nyní vybudovat. Bude zadán projekt na realizaci, KD – v řešení, potřeba vytvořit „protiskluz“ na schodišti do KD;
 2. Kontejnery – možnost umístění fotopasti, řešeno s panem tajemníkem;
 3. Úprava plochy vedle KD na odpočinkovou zónu, odstranění betonových popelnic, umístění laviček;
 4. Průběh jednání s manžely XXXXXX a p. XXXXXX;
 5. Zajistit myčku a zapojení plynové stolice XXXXXXX;
 6. Zametání ulic od zimního posypu proběhne po zimní sezoně, začátkem dubna;
 7. Zajistit držbu strojů pro jarní a letní období;
 8. Spodní část zábradlí u kaple bylo zhotoveno bez objednávky – nechat instalovat;
 9. M. Sedláček: zadat vytvoření studie na architektonické ztvárnění zahrady kolem kaple;
 10. M. Kovář: dát informaci na facebook: hledáme brigádníky na prázdniny – natírání zábradlí;
 11. Starosta Mgr. Chmela: dotační možnosti na koupi objektů v areálu ABM, vytipovat obecní pozemky pro výsadbu zeleně v extravilánu, možnosti odstranění autovraků z obecních pozemků;
 12. Řešení cesty na paseky – případná reklamace;
 13. Ing. P. Hrbáček a členové OV – oslavy 570 let;
 14. Informace o prodeji/výměně pozemků XXXXXXX
 15. Inventarizace klíčů – úkol trvá p.M. Kovář;
 16. Vánoční ozdoby na sloupy VO – úkol trvá Z. Medvědová.

 

 

 1. Osadní výbor žádá vedení města Slavičína o:

 

 1. Žádost o opravu zábradlí po zimní údržbě u toku potoka za obchodem a pod autodílnou XXXXXX – zadáno na SMS Slavičín;
 2. Prověření majitelů a možnosti nákupu pozemků ( pod zdevastovanou budovou kanceláře bývalého st.statku – dnes ABM);
 3. Městskou policii – odchyt toulavých psů, namátkové kontroly po obci;
 4. Reklamace poslední opravy cesty na paseka  u SMS;
 5. Vstoupit do jednání s Povodím Moravy o vyčištění a úpravě toku potoka od XXXXX  po šatny TJ;
 6. Oprava poničeného pravostranného chodníku na začátku obce a opravu obrubníků u bytových domů č.p. XXX – zadáno na SMS Slavičín;
 7. Žádost občanů o zřízení kanalizace - XXXXXXXXXXXXXXXXXX – ulice k hřišti, žádáme inv. odbor  o zahájení řízení.  (Plynové přípojky musí každý občan řešit individuálně);
 8. Zprovoznění sušící věže pro hasičské hadice.

 

 

 1. Usnesení

 

 

Usnesení 1/OsVN 3/19

Osadní výbor souhlasí s příspěvkem 3 000,- Kč Jednotě sv. Josefa na svěcení nové křížové cesty dne 10. 3. 2019

Hlasování: pro - 8, proti – 0, zdrželo se – 0

 

Usnesení 2/OsVN 3/19

Osadní výbor souhlasí  s prodejem pozemku  o rozloze 75m² XXXXX

Hlasování: pro - 8, proti – 0, zdrželo se – 0

Usnesení 3/OsVN 3/19

Osadní výbor souhlasí  s financováním opravy části obecní cesty mezi domy manželů XX a manželů XX  v hodnotě 12 000,- Kč s DPH.

Hlasování: pro - 8, proti – 0, zdrželo se – 0

 

 

 

Usnesení 4/OsVN 4/19

Osadní výbor souhlasí se zvýšením cen nájemného  Kulturního domu a Domu spolků od II. pololetí roku 2019, a to Kč :

Dům spolků 

 • přízemí samostatně z  400,- na 1000,- 
 • 1.patro samostatně z   250,- na  500,- ,
  • přízemí a patro společně 1300,- .      
  • Vše  + energie, na max. 48 hod.

Kulturní dům

 • sál, kuchyně, vstup,WC z 800,- na 1500,- s otopem/ 1000,- bez otopu
 • klubovna suterén z 300,- na 800,-  s otopem/ 500,- bez otopu
 • kuchyně samostatně z 200,- na 500,-  
 • Vše + energie, na max.48 hodin.

Hlasování: pro - 8, proti – 0, zdrželo se – 0

 

 

 

 

Termín další řádné schůze 1. 4. 2019 v 17:00 hodin.

                           

                                                                                             

Bronislav Münster

                                                                                              předseda OV Nevšová

 

Zapsala: Mgr. Naděžda Zemánková

Stáhnout jako PDF