Jdi na obsah Jdi na menu
 

article preview

P/D: 04/01/04/2019

 

Výpis  č.  4

z  jednání  OV  Nevšová  dne 1. 4. 2019

 

 

Místo zasedání:

KD Nevšová

Začátek a konec jednání:

17:00 – 20:30 hodin

Počet přítomných členů:

7(dle prezenční listiny)

Omluvení členové:

Drgová, Husták

Neomluvení členové:

 

Dále přítomen:

Mgr. Tomáš Chmela, starosta města

Osoby přizvané na jednání:

Ing. Pavel Hrbáček

Ověřovatelé zápisu:

Bronislav Münster

Zapisovatel:

Mgr. Naďa Zemánková

 

 

Schválený program jednání:

 

 • Zahájení zasedání
 • Kontrola usnesení
 • Plán činnosti OV Nevšová
 • Různé
 • Závěr

 

 1. Osadní výbor bere na vědomí:  informace předsedy OV B. Münstera:

 

 1. Kontrola usnesení a úkolů z posledního zápisu;
 2. Zapojení do akce: Ukliďme Slavičín, Nevšovou – organizační pokyny;
 3. Inventarizace, výměna zámků (KD, DS) a kování v celém objektu KD – zodpovědný M. Kovář;
 4. Túje nad kaplí pokácena, nutno pokácet uschlý stříbrný smrk v parčíku naproti hospody;
 5. Nákup nové mechanizace – zodpovědný Br. Münster;
 6. Stav prací na projektech požadovaných OV :

Dokončení středu obce – chodník od čp. 51 – 89, zadáno projekci

Rekonstrukce mostu u čp. 100 - zadáno projekci

Projekt parkoviště u domu Mikšových proti obchodu Hruška;

 1. Informace M. Kováře k průzkumu u občanů horního konce: parkování nebo chodník – zadat studii parkovacích stání na opačné straně od současného chodníku – podpisy občanů;
 2. Dotace extravilán – výsadba ovocných stromů – M. Sedáček – po dohodě s Městem vybrány lokality: podél Staré cesty (cyklostezky), státní cesty z obce do Drahance a cyklostezky na Luhačovice;
 3. Řešení bezbariérových vstupů – zpracovává se projekt na Dům spolků a KD;
 4. Cesta na Paseky – M. Sedláček prověří realizaci obec. polních cest ve Vlachovicích;
 5. Kanalizace – domy směrem ke hřišti – zadána studie p. Kolomazníkovi;
 6. Hasičská věž – cenová nabídka předána vedení SDH k posouzení, minimálně je nutné současnou věž oplotit;  
 7. Dopis skupiny občanů – stížnost na konání pana XXXXXX.
 8. Konání výjezdního zasedání Rady města Slavičína v Nevšové dne 6. 5. 2019 v 16:00;
 9. Řešení možností odvozu a ukládání hlíny z nových staveb rodinných domů;
 10. Zařazení dalších parcel do Územního plánu; parc.č.4574 ,4571, 4572, 4573, 4620 dále parc.č. 343/1, 343/4, 343/3 vše k.ú. Nevšová;
 11. Nákup nových dvou popelnic o obsahu 240 l pro MŠ a KD, likvidaci současných betonových;
 12. Umístění a zapojení myčky na nádobí v kuchyni KD a zapojení plynové stolice;
 13. Prodej a výměna pozemků, stav setrvalý;.
 14. Zajistit sezónní údržbu strojů a vyřazení nefunkčních;
 15. Závěry z  jednání s Povodím Moravy o vyčištění a úpravě toku potoka od domu  p. XXXXXX  po šatny TJ Sokol;
 16. Ing. P. Hrbáček – informace ke komunikaci s p. Němcovou ohledně pozemkových úprav – financování pozastaveno;
 17. Ing. P. Hrbáček a členové OV – oslavy 570 let;
 18. Žádost p. XXXXXX na zřízení parkovací plochy ve vlastní zahradě č.p. 52,

nutno postupovat v součinnosti s patřičnými odděleními města Slavičína v návaznosti na rekonstrukci středu obce; 

 1. Záštitu akce pořádané skupinou mladé maminy„: Pálení čarodějnic dne 7. 5. 2019

vč. finanční podpory 3 000,- Kč;

 1. Finanční podpora TJ Sokol Nevšová 3 000,- na akci Pohár hejtmana Zlínského kraje;
 2. Údržba trávníků v areálu SDH bude probíhat v součinnosti s údržbou areálu TJ Sokol

na náklady OV Nevšovásoučasně bude dodána smlouva o pronájmu travní sekačky;

 1. Úprava současného povrchu v areálu SDH z betonové dlažby a výstavba nového

povrchu je zatím odložena, nutno dodat konkurenční nabídku;

 1. Protiskluzová úprava vstupních schodů do KD bude řešena pouze lepením proti - skluzových pásků.

 

 1. Osadní výbor žádá vedení města Slavičína o:

 

 1. Žádost o podporu oslav 570 výročí obce;
 2. Kontrola prací na obecních projektech dle bodu č.1f;
 3. Možnost připomínkování jednotlivých projektů dle bodu č.1f v rozpracovanosti
 4. Podpora při nákupu drobné mechanizace;
 5. Podporu v komunikaci s patřičnými úřady v řešení investic v rámci pozemkových úprav;
 6. Pomoc při řešení problematického obecního úvozu č. parc. 4304/1 v návaznosti na sousední stavební parcelu č.parc.10 a sousední stavební parcelu č. parc. 2886/1 + 4393

Navrhujeme vypracovat studii řešení odtoku povrchových vod úvozem nebo jinými směry nad úvozem

 

 1. Usnesení

 

Usnesení 1/OsVN 3/19

Osadní výbor souhlasí s finanční podporou 3 000,- Kč na akci Pálení čarodějnic

Hlasování: pro - 7, proti – 0, zdrželo se – 0

 

Usnesení 2/OsVN 4/19

Osadní výbor souhlasí s finanční podporou 3 000,- Kč TJ Sokol Nevšová na akci Pohár hejtmana Zlínského kraje

Hlasování: pro - 7, proti – 0, zdrželo se – 0

 

Usnesení 3/OsVN 4/19

Osadní výbor souhlasí s investicí s maximální cenou 100 tis Kč bez DPH na úpravu betonové dlažby v areálu SDH

Hlasování: pro - 7, proti – 0, zdrželo se – 0

 

 

 

Společné zasedání Rady města a OV Nevšová  6. 5. 2019 v 16.00 + řádná schůze OV.

 

                           

                                                                                             

Bronislav Münster

                                                                                              předseda OV Nevšová

 

Zapsala: Mgr. Naděžda Zemánková

 

Stáhnout jako PDF