Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č. 5

article preview

P/D: 05/06/05/2019

 

Zápis  č.  5

Z výjezdního zasedání v OV Nevšová  dne 6. 5. 2019

 

 

Místo zasedání:

KD Nevšová

Začátek a konec jednání:

16:00 – 20:30 hodin

Počet přítomných členů:

8(dle prezenční listiny)

Omluvení členové:

Zuzana Medvědová

Neomluvení členové:

 

Dále přítomen za MÚ Slavičín:

Mgr. Tomáš Chmela, starosta města

Ing. Ladislav Janáček - vedoucí odboru investic

Mgr. Luděk Latinák - tajemník 

Ing. Alois Studeník – vedoucí stavebního odboru

Osoby přizvané na jednání OV:

Ing. Pavel Hrbáček

Ověřovatelé zápisu:

Bronislav Münster

Zapisovatel:

Mgr. Naďa Zemánková

 

 

Schválený program jednání:

 

 • Zahájení zasedání
 • Informace z vedení města
 • Požadavky a informace OV Nevšová
 • Diskuze
 • Jednání členů OV Nevšová
 • Různé
 • Závěr

 

 1. Osadní výbor bere na vědomí informace z vedení města:

 

Starosta Mgr. Tomáš Chmela

 1. Pomoc při zakoupení malotraktoru pro obec – ekonomický odbor zpracovává formu splátek, investice zařídí výběrové řízení. Je možnost zažádat o dotaci v rámci příhraniční spolupráce, návrh řešení nejdéle do konce června
 2. Řešení úvozu mezi pozemky XXXX a XXXXX – navrženo vysvahování úvozu, což se neobejde bez odkupu 2m pozemku XXXX po celé délce. P. starosta napíše dopis panu XXXX, dále je nutná rekonstrukce vpusti u hlavní komunikace a prohlídka kanalizace kamerovým systémem.
 3. Dotace pro nákup ovocných stromků v extravilánu – projekt zadán ke zpracování (Studio GIZARCH);
 4.  Pomoc při komunikaci s Pozemkovým úřadem – projekt pozemkových úprav – v řešení;
 5. Pomoc při oslavách 570 let obce: tisk pozvánek na MěÚ - p. Latinák ,spolupráce s p. Lysáčkem

 

 

 

Ing. Ladislav Janáček  - informace z investičního odboru:

 1. Střed obce, pokračování loňského projektu – do měsíce zadání VŘ, realizace v letních měsících;
 2. Střed obce, nová etapa od č.p. XXXX po č.p. XXXX – zpracovává se projekt;
 3. Rekonstrukce mostu u č.p. XXXX – příslib k vyprojektování; srpen 2019
 4. Parkoviště u XXXX – zadáno projektantce;
 5. Rekonstrukce komunikace ke KD – spojeno s řešením výstavby protilehlého chodníku;
 6. Dokončení kanalizace v ulici k hřišti – došlo k zaměření, projekt zpracovává p. Kolomazník;
 7. Bezbariérové vstupy:  KD – rampa z technických důvodů zamítnuta, hledáno náhradní řešení (zvedací plošina), Dům spolků – dořešit rampu v návaznosti na balkon
 8. Hasičská věž – existence z důvodů nepoužívání věže bude řešena hasiči;
 9. Dopravní zrcadlo a značky – čeká se na stanovisko dopravního odboru;
 10. Veřejné osvětlení – nové VO bude instalováno na rybníku, u bytovek na začátku obce, na Staré cestě
 11. Rekonstrukce mapy obce a okolí, která byla umístěna ve středu obce a byla poškozena při opravě středu obce v loňském roce;
 12. Nebyl řešen/ nebyl v Návrhu programu/ návrh úpravy chodníků nebo parkovacího stání na horním konci dále ke konci obce –další OV

Ing. Alois Studeník - informace ze stavebního úřadu:

Žádost pana XXXX o povolení zřízení pneuservisu v garáži domu rodičů a zaslání nesouhlasné petice obyvatel okolních domů;

 1.  Samostatné jednání -OV bere na vědomí:  informace předsedy OV B. Münstera a dalších členů OV:
 1. Inventarizace klíčů, provedena výměna klíčů, kování až v souvislosti s novými dveřmi, nákup nových dveří v KD nechat nacenit – M. Kovář;
 2. Byla provedena oprava starého malotraktoru;
 3. Informace M.Kováře o dotazu p. XXXX na možnost zajištění přesnějšího manuálu na údržbu v obci. Požádat p. Latináka zda už takový manuál existuje a upravit jej, zvážit zda je vůbec takový manuál v obci naší velikosti potřebný.
 4. Zahrada u kaple – úprava proběhne na podzim; co nejdříve řešit projekt a realizační firmu
 5. Brigádníci pro obecní práce – domluveni 4 studenti; oprava částí zábradlí podél potoka - p. XXXX; předložil orientační cenovou nabídku
 6. Řešení odměny za vyčištění potoka  po šatny TJ členy Spolku sv. Josefa; schválena odměna
 7. Výměna pečících trub na KD , nabídka od p. XXXX ze Slavičína, bývalá cukrárna
 8. Údržba trávníku v areálu SDH – informace faktury TJ Sokol Nevšová-obec Nevšová
 9. Nová zpevněná plocha u šaten SDH – hasiči provedou výkopy, zajistí navezení materálu, který bude platit OV, ostatní odborné práce provede živnostník p. XXXX. V,platby rovněž OV v návaznosti na zápis OV 1.4 2019-Usnesení č.3.
 10. KD protiskluzová úprava schodů, úkol najít dodavatele protiskluzných pásků
 11. Nabídka starých židlí z KD pro Myslivecký spolek, Klub důchodců, TJ Sokol, ostatní
 12. Osloven p. XXXX , slíbil odvoz hlíny od domu u hřiště;
 13. Kontejnery na obci, znovu se potýkáme s přeplňováním, fotopast nebo otevřený kontejner pod dohledem obecního pracovníka. Dále zajistí Münster B.a Kovář M. informační leták pro občany obce jak nakládat s ekologickými barevnými pytli
 14. Navržena pololetní odměna pro pracovníka obce XXXX, na DPP nastupuje pan XXXX, pan XXXX přerušil práci na DPP;
 15. Odvoz hlíny a klestí na konci obce , klestí p. XXXX ve spolupráci se SMS, odvoz hlíny řeší p.Münster B.
 16. SMS – údržba mateřské školky, dořešit se SMS p. Janeček, dle sdělení p. Janečka budou SMS kosit travní porost v objektu MŠ 4x ročně a všechna další údržba na objektu MŠ spadá do kompetence SMS.
 17. Řešení cesty  – Kozice, schůzka 20.5 v 15.00. Účastníci XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 18. Převoz pivních setů z Infocentra Slavičín – prohlídka, řeší p.Münster Josef
 19. Obec vyšle 29. 5. 2019 autobus pro fanoušky na finále Poháru hejtmana Zlínského kraje na ligový stadion ve Zlíně, na náklady OV
 20. Beseda s důchodci – program bude ve spolupráci s Městskou knihovnou Mgr. XXXX,navržený program schválen, platba OV
 21. Dořešit opravu betonu před Domem spolků, p.Münster B.
 22. Návrhy řešení opravy cesty na Paseky tak, abychom každý rok nemuseli investovat zbytečně statisíce korun bez efektu
 23. Žádáme větší informovanost ze SMS o aktivitách v obci. Vůbec jsme nevěděli o tom, že přijede čistící vůz, že údržba MŠ patří SMS- návoz štěpky ???,
 24. Oslavy 570 let obce – XXXXXXXX + členové OV, Účast hejtmana kraje
 1. Usnesení

 

Usnesení 1/OsVN 5/19

Osadní výbor souhlasí s nákupem a výměnou vnitřních dveří v budově KD, ale nejdříve po adekvátním cenovém a kvalitativním výběru produktů.

Hlasování: pro - 8, proti – 0, zdrželo se – 0

 

Usnesení 2/OsVN 5/19

Osadní výbor souhlasí s nákupem pečící trouby na KD

Hlasování: pro - 8, proti – 0, zdrželo se – 0

 

Usnesení 3/OsVN 5/19

Osadní výbor souhlasí zaplacení údržby hřiště  6730,- + 10090,- Kč

Hlasování: pro - 8, proti – 0, zdrželo se – 0

 

Usnesení 4/OsVN 5/19

Osadní výbor souhlasí se zasláním dopisu Úřadu pro ochranu osobních údajů v rámci GVPR ve věci provozování kamerového systému – stížnost na porušení zákona občanem Nevšové jmenovitě uvedeném v dopise

Hlasování: pro - 8, proti – 0, zdrželo se – 0

 

Usnesení 5/OsVN 5/19

Osadní výbor souhlasí s pololetní odměnou 2 000,- Kč pro pracovníka obce p. XXXX Hlasování: pro - 8, proti – 0, zdrželo se – 0

 

Usnesení 6/OsVN 5/19

Osadní výbor souhlasí s odměnou12 000,-Kč pro spolek sv. Josefa za vyčištění dohodnutého úseku potoka

Hlasování: pro - 8, proti – 0, zdrželo se – 0

 

Usnesení 7/OsVN 5/19

Osadní výbor souhlasí se zaplacením faktury za autobus, který 29. 5. 2019 odveze občany na finálový zápas Poháru hejtmana Zlínského kraje

Hlasování: pro - 8, proti – 0, zdrželo se – 0

 

Usnesení 8/OsVN 5/19

Osadní výbor souhlasí s nákupen nových záclon pro KD 6 946,- Kč        

Hlasování: pro - 8, proti – 0, zdrželo se – 0

 

Usnesení 9/OsVN 5/19

Osadní výbor souhlasí s předběžným cenovým návrhem p. XXXX., 20 000,- na opravu zábradlí v obci a provedením opravy

Hlasování: pro - 8, proti – 0, zdrželo se – 0

 

 

 

 

 

 

 

Termín další řádné schůze 3. 6. 2019 v 16.00 za účasti předsedů spolků obce

 

                                                                                                                     

Bronislav Münster

                                                                                              předseda OV Nevšová

 

Zapsala: Mgr. Naděžda Zemánková

Stáhnout jako PDF