Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č. 6

article preview

P/D: 06/03/06/2019

 

Zápis  č.  6

z  jednání  OV  Nevšová  dne  3. 6. 2019

 

 

Místo zasedání:

KD Nevšová

Začátek a konec jednání:

16:00 – 20:30 hodin

Počet přítomných členů:

7 (dle prezenční listiny)

Omluvení členové:

Zuzana Medvědová, Ing. Martin Kovář

Neomluvení členové:

 

Dále přítomen za MÚ Slavičín:

Mgr. Tomáš Chmela, starosta města

Osoby přizvané na jednání OV:

Ing. Pavel Hrbáček, zástupci složek: Miroslava Kosečková, Věra Andersová, Lenka Kovářová, Irena Hyžíková, Luděk Sudek, Barbora Fojtíková, Milan Anders, Ivana Urbanová

Ověřovatelé zápisu:

Bronislav Münster

Zapisovatel:

Mgr. Naďa Zemánková

 

 

Schválený program jednání:

 

 • Zahájení zasedání
 • Jednání s představiteli místních složek o organizaci srpnových oslav výročí obce
 • Informace z vedení města
 • Požadavky a informace OV Nevšová
 • Diskuze, různé
 • Závěr

 

Jednání s představiteli místních složek

 • seznámení s programem oslav výročí první zmínky o obci ve dnech 24. a 25. srpna
 • žádost o pomoc a rozdělení úkolů
 • termín další schůzky, kde budou domluveny další podrobnosti, dohodnut na 1. 7. 2019

 

 1. Osadní výbor bere na vědomí informace z vedení města:

 

Starosta Mgr.Tomáš Chmela

 

 1. Návrh na změnu usnesení X.zasedání města Slavičína ze dne 22.6 2016. Nutno zvolit nové priority v plánu společných zařízení – revokace priorit
 2. Komunikace s Pozemkovým úřadem o pozemkových úpravách
 3. Návrh řešení úvozu mezi XXXXXX a XXXXXX. Zaslán dopis panu XXXXXX s návrhem řešení – úprava povrchu hrany úvozu ze strany XXXXXX, kontrola kamerovým systémem uliční vpusti a rekonstrukce celé vpusti a nová vpusť napříč úvozem
 4. Informace o dotacích z MŠMT – pan starosta + p. Münster:  projekt - multifunkční hřiště a úprava areálu - obec bude žádat příští rok.

 

 

      2. OV bere na vědomí: informace předsedy OV B. Münstera a dalších členů OV:

 1. Střed obce, pokračování projektu  - proběhlo výběrové řízení s výsledkem: VŘ – PABLASTAV Dubňany, začátek stavebních prací ve 25. týdnu
 2. Střed obce, nová etapa + rekonstrukce ke KD, předán Situační plán projektu k posouzení     OV, další jednání s EONem k řešení VO – kabelizace v zemi
 3. Rekonstrukce mostu u č.p.100,  pokračují práce na projektu
 4. Parkoviště u XXXXXX, předán Situační plán k posouzení OV
 5. Dokončení kanalizace – dohoda řešení s účastníky projektu
 6. Bezbariérové vstupy – KD, 4. 6.  jednání o projektu, účast Ing. Janáček, Husták, MVDr Sedláček a zástupci firmy ALTECH Uh.Hradiště. Dům spolků – je třeba najít projektanta na zpracování projektu
 7. Hasičská věž – oprava a oplocení – cenová nabídka J.S.  - 28 000,- Kč;
 8. Dopravní zrcadlo + značky – OV bere na vědomí požadavek občanů bytovek čp. 156, 157
 9. Veřejné osvětlení – bytovky, rybník – realizace do měsíce XXXXXX – v řešení
 10. Úprava chodníku od č.p 61  – protilehlá strana. Obyvatelé ulice se nedohodli na společném řešení – je třeba najít nové řešení v souladu většiny občanů ulice
 11. Informace o dopisu na Úřad pro ochranu osobních dat – dopis předán právníkovi k vysvětlení a následnému vysvětlení
 12. Informace o zřízení pneuservisu. Žádáme stavební úřad Slavičín o informace k problému.
 13. Informace o příhraniční spolupráci s obcí Slavica a možnosti zakoupit malotraktor z dotací v rámci příhraniční spolupráce – další postup v souladu s Městem Slavičín, (p.starosta)
 14. Cenová nabídka na nákup vnitřních dveří v KD - bude zadána u dalšího subjektu
 15. Projekt na zahradu u kaple – bude zadán příští rok, přenos financí na r. 2020
 16. Výměna pečících trub v KD - cena, problém s převozem, nákup dalšího příslušenstí
 17. Nová zpevněná plocha u šaten SDH - je hotová
 18. Řešení cesty u XXXXXX – tzv. XXXXXX, jednání na místě: XXXXXX XXXXXX,

      Město Slavičín, OV Nevšová – vjezd XXXXXX v řešení za výměnu pozemků od XXXXXX

      na město Slavičín, u XXXXXX hledáme řešení ve spolupráci s městským právníkem a inv. odd.města.

 1. Převoz pivních setů ze Slavičína – zajistí J. Münster
 2. Od měsíce července nástup brigádníků v obci z řad studentů
 3. Protiskluzná úprava schodů KD – úkol J.Münster
 4. Řešení kontejnerů v obci – máme v červnu vyčerpáno 19 kontejnerů z 24 ks, další

      kontejnery musíme omezit kvůli neukázněnosti občanů obce v plnění kontejnerů

      a obec bude řešit umístění fotopastí u stávajících kontejnerů a uzamykáním kont.

w)  Cesta na paseky bude řešena v rámci pozemkových úprav a ve spolupráci s městem

x)   Návrh zimní údržby v r. 2019-2020

y)   OV zajistí zadání projektu na rekonstrukci ulice v části Čtvrtě včetně řešení VO - v r. 2020.

 

 

 

 3. Usnesení

 

Usnesení 1/OsVN 6/19

Osadní výbor souhlasí s revokací priorit plánu společných zařízení v komplexních pozemkových úpravách v tomto pořadí:

 1. Suchá nádrž RN 001 a cesta C 10
 2. Suchá nádrž  4

Hlasování: pro - 7, proti – 0, zdrželo se – 0

 

Usnesení 2/OsVN 6/19

Osadní výbor souhlasí s nákupem elektrocentrály 1ks  s příslušenstvím tj. rozvodové skříně -  2ks

Hlasování: pro - 7, proti – 0, zdrželo se – 0

 

Usnesení 3/OsVN 6/19

Osadní výbor souhlasí s nákupem konstrukce na odpadové pytle - 5ks

Hlasování: pro - 7, proti – 0, zdrželo se – 0

 

Usnesení 4/OsVN 6/19

Osadní výbor souhlasí s odměnou pro XXXXXX – 1000,-Kč

Hlasování: pro - 7, proti – 0, zdrželo se – 0

 

Usnesení 5/OsVN 6/19

Osadní výbor žádá Radu města o zaslání žádosti na rekonstrukci hlavní příjezdové komunikace z rozcestí do obce. Žádost na Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Hlasování: pro - 7, proti – 0, zdrželo se – 0

 

Usnesení 6/OsVN 6/19

Osadní výbor žádá město Slavičín o pomoc při řešení výměny pozemků XXXXXX za

obecní pozemky v katastrálním území Nevšové (dány návrhy na výměnu)

Hlasování: pro - 7, proti – 0, zdrželo se – 0

 

 

 

 

 

Termín další řádné schůze 1. 7. 2019 v 16.00 za účasti předsedů spolků obce.

 

 

                                                                                                                     

Bronislav Münster

                                                                                              předseda OV Nevšová

 

Zapsala: Mgr. Naděžda Zemánková