Jdi na obsah Jdi na menu
 

informace OV č. 8

article preview

P/D: 08/05/08/2019

 

Zápis  č.  8

z  jednání  OV  Nevšová  dne  5. 8. 2019

 

 

Místo zasedání:

KD Nevšová

Začátek a konec jednání:

16:00 – 20:30 hodin

Počet přítomných členů:

8 (dle prezenční listiny)

Omluvení členové:

Ing. Martin Kovář

Neomluvení členové:

0

Dále přítomen:

Mgr. Tomáš Chmela, starosta města

Předsedové a zástupci místních složek

Osoby přizvané na jednání:

Ing. Pavel Hrbáček

Ověřovatelé zápisu:

Bronislav Münster

Zapisovatel:

Mgr. Naďa Zemánková

 

 

Schválený program jednání:

 

 • Zahájení zasedání
 • Jednání se zástupci spolků o zabezpečení organizace oslav výročí obce,
 • Kontrola usnesení
 • Informace o činnostech
 • Diskuse, různé
 • Závěr

 

Jednání s představiteli spolků a složek :

 

Ing.Pavel Hrbáček - kontrola úkolů a upřesnění zabezpečení průběhu oslav :

- jednotlivá pracoviště a rozdělení konkrétních úkolů na spolky a konkrétní osoby

- zajištění občerstvení (nákup materiálu a zpracování) a obsluhy, rozmístění stanů, stánků

- zabezpečení programu – kulturní dům, sportovní areál

- hosté a ocenění občané

- tisk a rozmístění informačních tabulí a ceníků

 

 

 1. Osadní výbor bere na vědomí:  informace předsedy OV B. Münstera:

 

 1. Kontrola usnesení a úkolů z posledního zápisu
 2. Informace o pokračování jednání o možnostech dotace z Euroregionu BK na nákup techniky
 3. Změna v zabezpečení zimní údržby 2019/2020 – obec zajistí z vlastních dofinancovaných zdrojů  (bude uzavřena dohoda s p…………)
 4. Podpora Města při pořádání oslav
 5. Informace o projektech řešených společně s investičním odborem:
  1. Střed  obce – dokončení stavebních. prací, provedena oprava cesty Čtvrtě a cesta na Cikance
  2. Střed obce pod kaplí řešeno s EoN – VO příští rok, s ŘSZK v řešení
  3. Dokončení kanalizace u tří domů ke hříšti – rada schválila realizaci projektu
  4. Bezbariérové vstupy – KD a DS řeší MVDr. M.Sedláček a  Ing. Lucie Plášková
  5. Veřejné osvětlení za DS, u bytovek, u p. - začaly výkopové práce

 

 1. Ostatní:
 • Nová cenová nabídka na nákup vnitřních dveří v KD – F. Anders, výběr materiálu
 • Údržba v obci, brigádníci, nátěry, nutný úklid před oslavami
 • Řešení uličky „Kozice“ – bude po zaměření provedena výměna pozemků mezi obcí a panem, nové zaměření pozemků
 • Výměna pečící trouby a  oprava varného kotle, fritézy a výčepu z KD byla provedena
 • Hlína u domu pana….. odvezena, nutná další úprava povrchu
 • Kontejnery – velkoobjemový bude otevřen vždy pod dozorem pracovníka obce v pátek od 16:00 do 18:00 hod., umístěn nový kontejner na kov, požadavek na umístění fotopasti
 • Odvoz hlíny, rekultivace skládky – zainteresováni: pan ………………..
 • Cesta na paseka – SMS provedou opravu koncem měsíce srpna
 • Nákup elektrocentrály a rozvod.skříní – úkol trvá, SDH Nevšová
 • Proveden nátěr sloupů na hřišti  a oprava zábradlí v obci podél potoka a na mostech v obci
 • Cesta k domu manželů ………….– OV bere na vědomí, bude řešeno při další rekonstrukci cest v obci
 • Nátěr sloupů VO u KD
 • Opěrná zeď u autoopravny p. ………… – zeď se rozpadá a OV upozorňuje na možný bezpečnostní problém
 • Žádost na EoN o provedení silnější el. přípojky do areálu hřiště
 • Reklamace zábradlí u hostince, rezaví – investiční odbor města
 • Přemístění sudu s pískem na petangue za šatny SDH
 • Smlouva o výpůjčce s farností - proběhlo
 • Bezúplatný převod pozemku p.č. 5116 na obec – na doporučení pana starosty Mgr.Chmely zatím neřešit
 • Výpůjčka části pozemku p.č. 4654 – pozemek pod křížem za kaplí
 • Vyřešení garnýží na sále KD – Mgr.Zemánková, Bc. Medvědová, p.Drgová
 • Občané si mohou vzít v prodejně nové hnědé pytle na bioodpad, které mohou dávat k popelnicím při odvozu odpadu
 • Dořešení výměny pozemků mezi obcí a p…………….

 

 1. Diskuse – připomínky členů OV:
 • Žádost občanů o dodržování nočního klidu (mimo oficiální akce) v hasičské areálu

na hřišti – projednáno se zástupci SDH

 • Požadavek na úklid nevzhledného „autovrakoviště“ na začátku obce – zatím vyjedná předseda OV, jinak problém bude řešit patřičný odbor Města Slavičína

 

 1. Osadní výbor žádá vedení města Slavičína o:

 

 1. zaslání žádosti investičního oddělení  na EoN o posílení el. přípojky do areálu hřiště;
 2. zaslání reklamace nového zábradlí u č.p.100 podél potoka, které již rezaví;
 3. pomoc při oslavách obce – řešit s infocentrem města;
 4. investiční odbor města o pokračování jednání s EoNem na řešení VO od č.p.51 a dále pod kaplí;
 5. investiční obor o pokračování jednání s CETINem o likvidaci dřevěných sloupů za č.p. 100.

 

 

 1. Usnesení

 

Usnesení 1/OsVN 8/19 

Osadní výbor souhlasí s odměnou 2 000,- Kč  pro pana …………. za práci pro obec

 

Hlasování: pro - 8, proti – 0, zdrželo se – 0

 

 

 

 

 

Termín další řádné schůze 2. 9. 2019 v 17:00 hodin.

 

                           

                                                                                             

Bronislav Münster

                                                                                              předseda OV Nevšová

 

Stáhnout jako PDF